Giới thiệu

Lịch sử phát triển

  • Ngày 4 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2102/TTg-ĐMDN phê duyệt viêc thành lập Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
  • Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT và 2286/QĐ- BTNMT chính thức thành lập Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bổ nhiệm Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
  • Ngày 30 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 1135/QĐ-BTNMT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ sở hữu.
  • Định hướng đến năm 2015, Tổng công ty sẽ phát triển thành Tập đoàn Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.