Giới thiệu

Nghiên cứu và phát triển

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật có trình độ, có tính chuyên nghiệp cao, luôn năng động và sáng tạo, biết nhanh chóng thích nghi với đổi mới là nền tảng để phát triển của chúng tôi. Ở T-MV, chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra ưu thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh bằng con đường ứng dụng những công nghệ tiên tiến của thế giới cũng như thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển để sáng tạo và nắm bắt các công nghệ, giải pháp hàng đầu, nhằm tối đa hóa nguồn lực của công ty, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đồng thời bảo vệ một cách hợp lý nhất các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.