Lĩnh vực hoạt động

Khí tượng thủy văn

  • Quan trắc theo dõi môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu