Lĩnh vực hoạt động

Tài nguyên nước

  • Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước
  • Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò và khai thác nước ngầm
Các dự án đã và đang thực hiện
  • Quan trắc lưu vực sông Nhuệ và xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý môi trường lưu vực sông Nhuệ