Lĩnh vực hoạt động

Biển và Hải đảo

  •  Điều tra cơ bản Tài nguyên – Môi trường biển
  •  Quy hoạch tổng thể phân vùng biển