Lĩnh vực hoạt động

Chuyên trang Đo đạc Bản đồ
I. HẠ TẦNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ

1. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam

2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ sản phẩm đo đạc bản đồ

3. Nghiên cứu, xây dựng quy trình thành lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý và bản đồ ba chiều tỷ lệ lớn

4. Đo đạc và thông tin địa lý với Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam

5. Hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

6. Luật Đo đạc và bản đồ: Khung pháp lý quan trọng thúc đẩy ngành đo đạc và bản đồ phát triển lên một tầm cao mới trong cuộc CMCN 4.0 ở Việt Nam

7. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ thu thập dữ liệu không gian địa lý phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đa mục tiêu

8. Giải pháp công nghệ trong công tác đo đạc địa hình khu vực bãi bồi ven biển Việt NamII. ĐO ĐẠC CƠ BẢN

1. Cải thiện độ chính xác vị trí không gian dữ liệu địa lý trong tích hợp dữ liệu đa nguồn gốc

2. AW3D: Bản đồ 3D toàn cầu độ phân giải cao nhất dựa trên hình ảnh vệ tinh “Độ chính xác tốt nhất thế giới sẵn sàng cho mọi ứng dụng"

3. Tăng cường ứng dụng sản phẩm bản đồ và dữ liệu không gian địa lý phục vụ nâng cao dân trí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

4. Ứng dụng hiệu quả của nghiên cứu khoa học - công nghệ trong sản xuất các sản phẩm bản đồ

5. Chuẩn hóa địa danh phục vụ thành lập bản đồ của Việt Nam

6. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ dự báo nguy cơ lũ quét thử nghiệm cho khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị1. Cải thiện độ chính xác vị trí không gian dữ liệu địa lý trong tích hợp dữ liệu đa nguồn gốc

2. AW3D: Bản đồ 3D toàn cầu độ phân giải cao nhất dựa trên hình ảnh vệ tinh “Độ chính xác tốt nhất thế giới sẵn sàng cho mọi ứng dụng"

3. Tăng cường ứng dụng sản phẩm bản đồ và dữ liệu không gian địa lý phục vụ nâng cao dân trí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

4. Ứng dụng hiệu quả của nghiên cứu khoa học - công nghệ trong sản xuất các sản phẩm bản đồ

5. Chuẩn hóa địa danh phục vụ thành lập bản đồ của Việt Nam

6. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ dự báo nguy cơ lũ quét thử nghiệm cho khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị