Lĩnh vực hoạt động

Địa chất khoáng sản

  • Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản
  • Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản
  • Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản, thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác quản lý và khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản