Lĩnh vực hoạt động

Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin nghành Tài nguyên và Môi trường
Link download tài liệu hội thảo:

HỘI NGHỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

1.Tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử tài nguyên và môi trường năm 2018-2019 và nhiệm vụ các năm tiếp theo.

2. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trên không gian mạng.

3. Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT tại các địa phương.

4. Giới thiệu Đề án tổng thể cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia.

5. Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên nước.

6. Giới thiệu Đề án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành.

7. Hướng dẫn về công tác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

8. Chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngành tài nguyên và môi trường.

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

1. Chương trình hội nghị Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2019

2. Tham luận ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng

3. Tham luận ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng

4. Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0

5. Phụ lục Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0

6. Mẫu Kiến trúc ƯDCNTT TNMT cấp tỉnh

7. Dự thảo Đề án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành.

8. Giới thiệu hệ thống xác minh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên nền tảng blockchain