Lĩnh vực hoạt động

Môi trường

 • Đo đạc các thông số môi trường
 • Thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
 • Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, vệ sinh môi trường
 • Tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.
 • Triển khai các giải pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường.
 

 

Đo đạc thông số môi trường

Các dự án đã và đang triển khai
 • Xây dựng báo cáo đánh giá tác động Môi trường, cam kết bảo vệ Môi trường cho 23 dự án thuộc khu vực miền Bắc
 • Xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt cho 5 bãi rác tuyến huyện tỉnh Quảng Bình; 2 bãi rác tuyến huyện tỉnh Hà Giang; 2 bãi rác tuyến huyện tỉnh Lào Cai
 • Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 5 bệnh viện của tỉnh Quảng Bình
 • Giám sát Môi trường cho 3 mỏ của Công ty  khoáng sản Chiến Công
 • Xây dựng cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, chất thải bệnh viện phụ sản tỉnh Phú Thọ
 • Lập dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Thọ”
 • Tư vấn đầu tư thiết bị cho Trung tâm quan trắc môi trường các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, An Giang, Đắk Lắk …