Giới thiệu

Giới thiệu chung


GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MTV
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (T-MV) được thành lập trên cơ sở chuyển từ Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Các đơn vị hợp thành Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là: Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản và 05 xí nghiệp sản xuất trực thuộc.

Nòng cốt của Công ty là những doanh nghiệp nhà nước có truyền thống, bề dày kinh nghiệm (trên 40 năm) trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, gồm đo đạc bản đồ địa hình và đo đạc bản đồ địa chính các tỷ lệ, đo đạc bản đồ đất lâm nghiệp, thành lập cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý.

Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực:

I. Lĩnh vực hoạt động

-    Đo đạc và bản đồ;
-    Tài nguyên Đất đai;
-    Biển và hải đảo;
-    Tài nguyên nước;
-    Tài nguyên địa chất và khoáng sản;
-    Môi trường;
-    Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;
- Bất động sản;
- Các lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

II. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1. Hoạt động Đo đạc bản đồ

- Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành;
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành;
- Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao;
- Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không;
- Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;
- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình;
- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển;
- Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính;
- Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính;
- Thành lập bản đồ hành chính;
- Đo đạc, thành lập bản đồ công trình;

2. Lĩnh vực đất đai, nông, lâm nghiệp

-  Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích nghi và phân hạng đất đai;
-  Thực hiện các dịch vụ về kỹ thuật nông, lâm nghiệp.

3. Lĩnh vực Môi trường

-    Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường;
-    Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, vệ sinh môi trường; triển khai các giải pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường.
4.    Lĩnh vực địa chất, khoáng sản
-    Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản, nguồn nước, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, mỏ, khai thác nước ngầm.

5. Các lĩnh vực khác

-    Kinh doanh, kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật;
-    Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu: khoáng sản, thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác của ngành tài nguyên và môi trường và một số ngành nghề khác;
-    Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển, quy hoạch tổng thể phân vùng biển, môi trường, khí tượng thủy văn và biển đổi khí hậu;
-    Đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
-Tư vấn, thiết kế giám sát và xây dựng các công trình công nghiệp, dân dựng, đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà, khu đô thị, khu công nghiệp;

Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam được thành lập nhằm tập trung phát huy tối đa những tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khắc phục những hạn chế yếu kém về quy mô, cơ cấu sản xuất, vốn, trình độ công nghệ, từ đó tạo ra một Công ty nhà nước lành mạnh, có đủ năng lực về vốn, lao động và công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh đa ngành.