Giới thiệu

Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm:
  • Các loại bản đồ địa hình, địa chính, địa chất, quy hoạch, ...
  • Các sản phẩm cơ sở dữ liệu GIS, mô hình số độ cao DTM
  • Các sản phẩm ảnh hàng không, ảnh viễn thám.
  • Các thiết bị phụ trợ cho công nghệ xử lý môi trường để xử lý nước thải, rác thải;
Dịch vụ:
  • Xây lắp và triển khai dự án công nghệ và dự án chuyên ngành.
  • Tư vấn và chuyển giao công nghệ.
  • Cung cấp trang thiết bị công nghệ;
  • Tư vấn đầu tư.
  • Xử lý và cung cấp dữ liệu tài nguyên môi trường, các dịch vụ giá trị gia tăng.
  • Đào tạo