Giới thiệu

Tầm nhìn và mục tiêu

Tầm nhìn:
  • Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam được thành lập nhằm tập trung phát huy tối đa những tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khắc phục những hạn chế,yếu kém về quy mô, cơ cấu sản xuất, vốn, trình độ công nghệ, từ đó tạo ra một Tổng công ty nhà nước mạnh, có đủ năng lực về vốn, lao động và công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, hướng đến việc xây dựng Tập đoàn Tài nguyên và Môi trường Việt nam.
Mục tiêu:
  • Đổi mới tổ chức quản lý, sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện liên kết và phát huy năng lực các doanh nghiệp thành viên để phát triển ngành tài nguyên và môi trường, thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung vốn gắn chặt với việc hỗ trợ quản lý Nhà nước.
  • Từng bước hình thành Tập đoàn của Nhà nước để hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, trong đó xác định trọng tâm là hỗ trợ quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.
  • Cung cấp tốt hơn các dịch vụ công nghệ, thông tin, tiếp thị, tiêu thụ, cung ứng, nghiên cứu, đào tạo cho các đơn vị tham gia liên kết, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty.