Tin Tức
0 Quyết định số 143/QĐ-TMV ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành quy chế hoạt động Website Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Ngày 09 tháng 6 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra các Quyết định số 186/QĐ-TMV về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam của  Hội đồng thành viên  Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Quyết định số 188/QĐ-TCTTNMT về việc bổ nhiệm  Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam của Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

0 Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
0 Ngày 28 tháng 3 năm 2014, học viện hành chính có Thông báo số 243/TB-HVHC về việc tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ chính sách công và Quản lý Tài chính công liên kết với Đại học Tổng hợp Tampere (Phần Lan) đợt 1 năm 2014.
0 Hệ thống  vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 được phóng lên quỹ đạo ngày 07 tháng 5 năm 2013 và được phối hợp vận hành  bởi Bộ tài nguyên và Môi trường và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Để sơ kết đánh giá 1 năm tình hình vận hành hệ thống vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 phục vụ nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  và nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Bộ tài nguyên và Môi trường và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đồng tổ chức hội thảo.
0 Thực hiện đề án tái cơ cấu, Ngày 25 tháng 4 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường ra các Quyết định thành lập: số 115/QĐ-TCTTNMT Phòng Tổ chức cán bộ; số 116/QĐ-TCTTNMT Văn phòng. số 117/QĐ-TCTTNMT Phòng Kế hoạch Kinh doanh; số 118/QĐ-TCTTNMT Phòng Kỹ thuật-Công nghệ và Hợp tác quốc tế.
0 Công văn số 234/CNTT-PCQLCNTT, ngày 17 tháng 4 năm 2014 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường của Cục Công nghệ Thông tin về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các hệ thống sử dụng thư việ OpenSSL.

0 Công văn số 227/CNTT-PCQLCNTT về việc hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP của Cục Công nghệ Thông tin, ngày 10 tháng 4 năm 2014 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường .Hãng Microsoft đã công bố chính  thức sẽ ngừng hỗ  trợ Windows XP vào ngày 8/4/2014. Sau thời điểm này, các máy tính đang cài đặt Windows XP vẫn có  thể  tiếp  tục  sử  dụng,  cập  nhật  bản  vá  đã  có.

0 Ngày 11 tháng 4 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tiếp nhận công văn số 1251/BTNMT-TĐKTTT về việc hướng dẫn thực hiện Công tác thông tin đối ngoại 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
0 Ngày 10 tháng 4 năm 2014 Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký quyết định số 109; 110/QĐ-TCTTNMT2014   về việc  bổ nhiệm cán bộ và giao nhiệm vụ điều hành Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm; ngày 15 tháng 4 ký  quyết định số 111, 112/QĐ-TCTTNMT ngày 15 tháng 4 về điều chuyển nhân sự, tài sản, tiền vốn của Trung tâm Kiểm định và Kiểm tra chất lượng sản phẩm và Trung tâm Tư vấn công nghệ Tài nguyên Môi trường.

0 Quyết định số 108/QĐ-TCTTNMT, của Hội đồng thành viên  Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc thành lập Phòng Quán lý chất lượng sản phẩm, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

0 Công văn số 1086/BTNMT-TCCB, ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký nhu cầu đào tạo tại Liên Bang Nga diện Hiệp định năm 2014.
0 Ngày 01 tháng  4 năm 2014, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ra các Quyết định số 96/QĐTCTTNMT “Thành lập ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và tái cơ cấu Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam”; Quyết định số 97/QĐTCTTNMT “Thành lập tổ công tác về công tác Kế hoạch giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Tái cơ cấu Tổng công ty.”; Quyết định số 98/QĐTCTTNMT, “Thành lập Tổ công tác về Tổ chức, nhân sự giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Tái cơ cấu Tổng công ty.”; Quyết định số 99/QĐTCTTNMT, “Thành lập Tổ công tác về Tài chính Kế toán giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Tái cơ cấu Tổng công ty.”
0 Thực hiện Công văn số 986/BNTMT-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc triệu tập cán bộ tham dự khoá bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã đăng ký và cử 08 cán bộ tham dự khoá tập huấn từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 4 năm 2014.