Tin Tức
0 Quyết định số 15/QĐ-TCTTNMTVN, ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc điều chuyển nhân sự, tài sản Ban Quản lý trụ sở từ trực thuộc Văn phòng Tổng công ty về trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Ngày 21, 31  tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã  ban hành các thông tư số 65/2015/TT-BTNMT, 66/2015/TT-BTNMT, 67/2015/TT-BTNMT, 76/2015/TT-BTNMT, 77/2015/TT-BTNMT,  Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
0 Ngày 29 tháng 01 năm 2016, tại Hội trường Học viện phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa-Hà Nội. Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016 Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Ngày 25 tháng 01 năm 2016, tại hội trường tầng 3, 143/85 Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội, Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán An Việt tổ chức lớp học “ Chế độ kế toán doanh nghiệp” Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15.
0 Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28 thánh 12 năm 2015, về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của nghành tài nguyên và môi trường năm 2015.
0 Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra các thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược các công ty con  trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam:
0 Biên  bản bán đấu giá bán cổ phần lần đầu các công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bao gồm các công ty: Công ty Đo đạc Khoáng sản; Công ty Xây dựng và chuyển giao Công nghệ môi trường; Công ty Tài nguyên và Môi trường biển; Công ty Địa chính tư vấn và Dịch vụ đất đai.
0 Quyết định số 150/QĐ-TCTTNMT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty trực thuộc Tổng công ty; Quyết định số 01-BCĐ thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.0 Quyết định số 3218/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2015 “Phê duyệt Tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của các công ty con thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam”
0 Công bố thông tin đấu giá cổ phần lần đầu các công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bao gồm: Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường; Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty Tài nguyên-Môi trường Biển.
0 Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa các Công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bao gồm: Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường; Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty Tài nguyên-Môi trường Biển.
0 Các Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp số 2632/QĐ-BTNMT, Quyết định số 2630/QĐ-BTNMT; Quyết định số 2633/QĐ-BTNMT;Quyết định số 2631/QĐ-BTNMT.
0

Các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Ban chỉ đạo: Quyết định số 46/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 01 năm 2013; Quyết định số 149/QĐ-TCTTNMT ngày 27 tháng 04 năm 2014; Quyết định số 455/QĐ-TCTTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2014; Quyết định số 150/QĐ-TCTTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015; Quyết định số 01/QĐ-BC


0 Ngày 24/11/2015 tại trụ sở cơ quan Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 143/85 Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội, Tổng giám đốc Dương Văn Hải đã có buổi tiếp với đại diện cao cấp giám đốc bán hàng công ty CROSS WRAP ông  Kalle Kivela.
0 Ngày 02 tháng 11 năm 2015, tại phòng họp 85/143 Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Lễ bổ nhiệm chức danh cán bộ cho Ông Nguyễn Đình Cương chức danh Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.