Tin tức

Hội nghị Công tác cán bộ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 30/01/2019


Ngày 31 tháng 01 năm 2019, tại hội trường  tầng 3, số 143/85 Hạ Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội -Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức hội nghị công tác cán bộ.

Căn cứ vào nghị đính ố 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty  trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý ại doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Căn cứ vào văn bản số 184/BTNMT-TCCB ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiêm lại người quản lý công ty.
Căn cứ hướng dẫn số 459-HD/BCSĐTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lấy phiếu tín nghiệm đối với thành viên lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và các đoàn thể thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
Ông Ngô Sỹ Cường Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.


Thành phần tham dự Các xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc Tổng công ty, văn phòng, các phòng chức năng Tổng công ty.

Hội nghị lấy phiếu tín nghiệm bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Ngô Sỹ Cường.
Thành phần tham dự hội nghị Hội nghị  là Chủ tịch và Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Kiểm soát viên Tổng công ty; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Kế toán trưởng Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư đoàn thanh niên Tổng công ty; Chánh Văn phòng, Phó chánh văn phòng Tổng công ty; Trưởng phòng , Phó Trưởng phòng chức năng Tổng công ty; Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp, Chi  nhánh thuộc Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đo đạc và Kháng sản.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị lấy phiếu tín năm 2018 đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng Tổng công ty.

Thành phần tham dự hội nghị là Chủ tịch và Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Kiểm soát viên Tổng công ty; Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Kế toán trưởng Tổng công ty, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Bí thư đoàn thanh niên Tổng công ty; Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Tổng công ty; Giám đốc Xí nghiệp, Chi nhánh thuộc Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đo đạc và Kháng sản.

Nguồn tin:Theo Tổng công ty TN&MTVN