Tin tức

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020 ) tỉnh Lào Cai 13/12/2018

0

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Lào Cai đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2013. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã thực sự góp phần làm cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai đảm bảo những quy định của Pháp Luật, đáp ứng tốt cho các yêu caafi phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lào Cai đến năm 2015.


BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
TỈNH LÀO CAI


Tỷ lệ 1:100.000

1. Nghị quyết chính phủ: Nghi quyết 63 NQ/CP

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp: Báo cáo thuyết minh tổng hợp

3. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: Bản đồ Quy hoạch đến năm 2020

4. Bản đồ kế hoach sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020

Nguồn tin:Theo Cổng TTĐT Sở TNMT Lào Cai