Tin tức

Chuẩn đầu ra nghành quản lý môi trường 30/07/2014

0
Nghành Quản lý môi trường ban hành theo quyết định số 230/ĐHBK ngày 24 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa  nhằm tạo ra nguồn nhân lực trình độ Đại học chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý môi trường.Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế .
Dowload link nội dung quyết định /ĐHBK ngày 24 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa
http://www.dut.edu.vn/congkhai/chuandaura/Chuan_dau_ra_QLMT.pdf

Nguồn tin:Theo KTCN&HTQT Tổng hợp