Tin tức

Tài liệu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 15/01/2016

0
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Mẫu đánh giá và phân loại công chức; Mẫu đánh giá và phân loại viên chức; Biểu tổng hợp 1,2,3,4,5 (kèm theo CV đánh giá CBCCVC 2015.

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty Tổng hợp