Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT 07/09/2015

0
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là những mục tiêu quan trọng.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời Bộ TN&MT, các địa phương tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến; tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về TTHC trong lĩnh vực TN&MT. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Thủ tướng giao Bộ TN&MT đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, trong đó chú trọng cải cách, đơn giản hóa TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục tăng cường phân công, phân cấp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; hằng năm, tổ chức kiểm tra các địa phương về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và TTHC trong lĩnh vực TN&MT. Tập trung rà soát, báo cáo Chính phủ xử lý các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật; thời điểm hoàn thành trước 31/12/2015; tập trung rà soát, chuẩn hóa và công bố TTHC trong lĩnh vực TN&MT theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính ban hành thông tư liên tịch về quy trình liên thông giải quyết các TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; thời điểm hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ TN&MT xây dựng, ban hành quy định liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước về TN&MT và cơ quan quản lý nhà nước về thuế trong giải quyết các TTHC có liên quan. Trong tháng 12/2015, ban hành Thông tư liên tịch về hồ sơ và trình tự thủ tục luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời rà soát các quy định pháp luật, TTHC về phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực TN&MT và đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền ban hành quy định về liên thông thủ tục hành chính về phí, lệ phí trong các lĩnh vực TN&MT, trước mắt ưu tiên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng, hoặc chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn theo quy định.

Bộ TN&MT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, gắn với thực hiện TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập, kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; trong năm 2015, phải hoàn thành việc công bố TTHC về đất đai theo quy định. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường; tạo bước chuyển mạnh trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường nhằm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết TTHC.

Bộ TN&MT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục triển khai nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ TN&MT xây dựng cơ chế tài chính cho hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; ưu tiên bố trí đủ kinh phí xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

Nguồn tin:Theo Chinhphu.vn