Tin tức

Văn bản pháp quy Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015 26/08/2015

0
Tổng hợp các loại văn bản: Thông báo, báo cáo, thông tư, quyết định, nghị định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường


1.Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 09/1/2015

Định mức kinh tế-kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước (Ban hành theo Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Link download:Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT

2.Thông tư số 04/2015/TT-BC

Ngày ban hành: 05 tháng 1 năm 2015

Thông tư Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Link download:Thông tư số 04/2015/TT-BC

3.Thông tư số 03-2015-TT-BTNMT

Ngày ban hành: 13 tháng 2 năm 2015

Quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc.

Link download:Thông tư số 03-2015-TT-BTNMT

 4. Thông tư số 04-2015-TT-BTNMT

Ngày phát hành: 03 tháng 2 năm 2015

Quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoán sản chì kẽm.

Link download:Thông tư số 04-2015-TT-BTNMT

5.Thông tư số 08-2015-TT-BTNMT

Ngày ban hành: 25 tháng 2 năm 2015

Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

Link download:Thông tư số 08-2015-TT-BTNMT

6. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 25/02/2015 

Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại.

Link download:Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

7.Thông tư số : 02/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2015

Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43/2014/nđ-cp và nghị định số 44/2014/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ; 

Link download:Thông tư/02/2015/TT-BTNMT

8.Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 23 tháng 3 năm 2015

Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Link download:Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT

9.Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 25 tháng 3 năm 2015

Thông tư quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng 

Link download:Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT

10.Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 31 tháng 3 năm 2015

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

Link download:Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT

11.Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 31 tháng 3 năm 2015

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Link download:Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT

12.Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành:  31 tháng 3 năm 2015

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

Link download:Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT

13.Quyết định số 766/QĐ-BTNMT

Ngày ban hành: 03 tháng 4 năm 2015

Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động năm 2015 của ban biên tập công thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

14.Văn bản số 1116/BTNMT-TĐKTTT

Ngày ban hành : 02 tháng 4 năm 2015

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường  lần thứ III.

Link download: Văn bản số 1116/BTNMT-TĐKTTT

15. Thông tư  số17/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 06 tháng 4 năm 2015

Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản;

Link download:Thông tư  số17/2015/TT-BTNMT

16.Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT 

Ngày ban hành: 26 tháng 02 năm 2015

Quy định lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ danh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất,; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

Link download:Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT  

17. Nghị định số : 37/2015/NĐ-CP

 Ngày ban hành: 22 tháng 4 năm 2015

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Link download:Nghị định số : 37/2015/NĐ-CP 

18.Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành: 06 tháng 5 năm 2015

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Link download: Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP

19.Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 22 tháng 5 năm 2015

Thông tư Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ

Link download: Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT

20.Thông tư số: 26/2015/TT-BTNMTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2015

Thông tư Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Linh download:Thông tư số: 26/2015/TT-BTNMT

21.Báo cáo tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường

Link download:Báo cáo 

22.Thông tư số:27/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành: 29 tháng 5 năm 2015

Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Link download:Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT 

23.Thông tư số 114/TT/BTNMT-HTQT-m

Ngày ban hành: 03 tháng 7 năm 2015

Thông tư số 114/TT/BTNMT-HTQT-m về việc Báo cáo sơ kết công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015
Link để tải tài liệu:https://www.dropbox.com/home?preview=S%E1%BB%91_114_BTNMT_HTQT_M.pdf

24.Thông tư số 39/2015/TT-BTNMT

Ngày ban hành:09 tháng 7 năm 2015

Thông tư số 39/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh

Link để tải tài liệu:https://www.dropbox.com/home?preview=S%E1%BB%91_39_2015_TT_BTNMT.pdf

25.Thông tư số 293/CNTT-CSHT

Ngày ban hành: 08 tháng 7 năm 2015

Thông tư số 293/CNTT-CSHT về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống mạng thông tin

Link để tải tài liệu :https://www.dropbox.com/home?preview=S%E1%BB%91_293_CNTT_CSHT.pdf

26.Thông tư số 2987/TT/BTNMT-KH

Ngày ban hành: 10 tháng 7 năm 2015

Thông tư số 2987/TT/BTNMT-KH về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2015.

Link để tải tài liệu:https://www.dropbox.com/home?preview=S%E1%BB%91_2807_BTNMT_KH.pdf

27.Số: 76/TB-BTNMT

 V/v: Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký"

https://www.dropbox.com/s/24p5je6ieghm8mk/s%E1%BB%91%2076%20TB.B%20TNMT%20ngay%2003.8.2015.pdf?oref=e&n=352199116

28. Số: 84/TNMT2-VP

V/v : Đề nghị ký hợp đồng lao động"

https://www.dropbox.com/s/gkyqherfsrsdgu2/s%E1%BB%91%2084%20TNMT2.VP%20ngay%2029.7.2015.pdf?oref=e&n=352199116

29.Số: 2147-CV/UBKT

V/v: Tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng""

https://www.dropbox.com/s/vei9oqfnvsupgyq/s%E1%BB%91%202147%20CV.UBKT%20ngay%2027.7.2015.pdf?oref=e&n=352199116

30. Số: 3151/BTNMT-TCCB

V/v: Thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2016 đối với công chức, viên chức."

https://www.dropbox.com/s/g0x4l48fc0ddrxy/s%E1%BB%91%203151%20BTNMT.TCCB%20ngay%2030.7.2015.pdf?oref=e&n=352199116

 31. Số 3173/BTNMT-TC

V/v: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước."

https://www.dropbox.com/s/jpk3y44p54abvi7/s%E1%BB%91%203173%20BTNMT.TC%20ngay%2003.8.2015.pdf?oref=e&n=352199116

32. Số: 71/TB-BTNMT

V/v: Chấp thuận báo cáo tài chính năm 2014 Công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam"

https://www.dropbox.com/s/az19pd59rc7fwcm/S%E1%BB%91%2071%20TB.BTNMT%20ngay%2027.7.2015.pdf?oref=e&n=352199116

 32.Thông tư số 40

http://www.vinanren.vn/Document/TMVDATA/Thongtukhithai40.pdfNguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty TN&MTVN