Tin tức

Văn bản pháp quy Bộ Tài nguyên Môi trường 2014 18/06/2015

0

Văn bản pháp quy Bộ Tài nguyên Môi trường 2014

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, Ngày 19/5/2014-Quy định về bản đồ địa chính
Download  link: Tải văn bản tại đây:Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, Ngày 19/5/2014-Quy định về bản đồ địa chính

Thông tư Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ Đô Hà nội  
$0Download link:Thong tu QC moi truong Thu do.rar

Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000
Download link:02 TT_QDKT_duLieuNenDiaLy2N5N.pdf

Thông tư Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất 
Download link: Thong tư_Bô ky ban hanh.doc
Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
Download link:TT_Dao tao nghiep vu BVMT trong KDXD LPG_Rainsea.doc

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Download link:Thong tu so 42 ngay 29-7-2014_Dinh muc Thong ke kiem ke.zip

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Download link:1909QD-BTNMT.zip

 Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
Download link:1888-QD-BTNMT.pdf

Thông tư Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất 
Download link:Thong tu 40 - BTNMT-HNK.pdf

Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư  $0
Download link:1.Thong tu 38_ Giam sat_Rainsea.doc

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Download link:34-2014-TT-BTNMT_Thong tu quy dinh ve xay dung, quan ly, khai thac he thongthong tin_Rainsea.doc

 Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai
Download link:Thong tu 35_Rainsea.PDF

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Download link:Thong tu so 36.2014.TT-BTNMT.pdf

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Download link:37-2014-TT-BTNMT.pdf

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về phương pháp thăm dò điện
Download link:QCdien_banhanh.doc

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ

Download link:QCPhongxa_banhanh.doc

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất
Download link:QCtumatdat_banhanh.doc
Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Download link:Thong tu so 28 ngay 02-6-2014 ve TKKT.rar

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Download link:Thongtuso30_Thuhoi,giaothuedat.zip

Thông tư: Ban hành Quy trình và Định mức Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường   
Download link:Thongtuso30_Thuhoi,giaothuedat.zip

Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  -- Tài nguyên đất
Download link:$0 Thong tu so 23_Giay chung nhan.doc Thong tu so 23_Giay chung nhan.rar

Quy định về hồ sơ địa chính  -- Tài nguyên đất
Download link:Thong tu so 24_ Ho so dia chinh.rar

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Download link: Chi thi cua Bo truong XD KHvaDTNS NN 2015 (final) (1).doc 

Thông tư số 08/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000”.  $0
Download link:TT_Ban_do_25_va_phu_luc.rar

Thông tư số 09/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000”. 
Download link:TT_Ban_do__50_va_phu_luc.rar
Thông tư số 10/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000”
Download link:TT_ban_do_100_va_phu_luc.rar

Thông tư số 11/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước $0dưới đất tỷ lệ 1: 200.000”
Download link:TT_Ban_do_200_va_phu_luc.rar

Thông tư số 12/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt” 
Download link:TT_Nuoc_mat_va_phu_luc.rar

Thông tư số 13/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất”
 
Download link:TT_Nuoc_duoi_dat_va_phu_luc.rar

Quyết định 3859/QĐ-TTg, ngày 03/11/2009 về việc ban hành quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển
$0Download link: Quy chế cảnh báo dự báo thiên tai trên biển.pdf

Thông tư 09/2010/TT-BTNMT, ngày 01/7/2010 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quôc gia
$0Download link:09-2010-TT-BTNMT.pdf

Quyết định 367/QĐ-BTNMT, ngày 17/3/2014 về việc Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Download link: 367-QĐ-BTNMT_Ke hoach xay dung va ap dung ISO 9001-2008.PDF

Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Download link: Thong_tu_02-2014-TT-BTNMT.doc

Thông tư Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

Download link: Thong_tu_trang_phuc_thanh_tra_Tai_nguyen_va_Moi_truong.doc

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn