Tin tức

Ban hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ 24/09/2014

0
Ngày 29/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
 
Theo đó, đối tượng được quy định tại Khoản 3, Điều 39, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP gồm các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là cơ sở) đến thời điểm ngày 05/6/2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử phạt theo quy định của pháp luật, được gia hạn thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm đến trước ngày 31/12/2014.

Biện pháp khắc phục hậu quả được hướng dẫn thực hiện bằng hình thức lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (tuỳ theo quy mô, tính chất của cơ sở tương đương đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường) trình cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt, xác nhận theo quy định. Nghị định số 35/2014/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2014 và bãi bỏ Khoản 3, Điều 39, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.
 
 Thể thức, cấu trúc và nội dung của Đề án bảo vệ môi trường; thành phần hồ sơ, quy trình lập, phê duyệt, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 
 (Ngày 06/5/2014, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có văn bản số 644/KKT-TNMT gửi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN và các chủ đầu tư dự án thứ cấp trong KCN, KKT về việc thực hiện Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ)
 
Tải các văn bản tại đây

Tải tệp đính kèm 35-nd.signed.pdf (184611 Byte)

 Nghị định số 35/2014/NĐ-CP
 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP
 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT
 Văn bản số 644/KKT-TNMT
 

Theo KTCN&HTQT tổng hợp


 
Theo KTCN&HTQT tổng hợp

Nguồn tin:Theo KTCN&HTQT tổng hợp