Tin tức

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2019 25/01/2019

0

Chiều ngày 24/01, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tới dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy
Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự có đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ;  đồng chí Phạm Đức Mạnh, Trưởng phòng nghiệp vụ I, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban của Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, cán bộ Văn phòng các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; Thủ trưởng các đoàn thể trực thuộc Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Lê Quốc Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo sát tình hình thực tiễn, dự báo chính xác các xu thế, yêu cầu phát triển để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề trọng tâm, các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác đảng năm 2018, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết, sơ kết đánh giá tình hình triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện; chuẩn bị nền tảng, động lực cho phát triển những năm tiếp theo và giai đoạn mới.

Trong năm qua, công tác xây dựng đảng được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối tiếp tục được thực hiện chủ động, sáng tạo, từng bước có hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề đã dần đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt phong phú, hình thức sinh hoạt đa dạng, có nhiều đổi mới.

 

Đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo tại Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được coi trọng, tăng cường, chất lượng và hiệu quả. Kỷ cương, kỷ luật Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là “công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị ngày càng nâng cao, tạo không khí dân chủ, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên cũng như công tác xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Đỗ Thị Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng
Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc đã phát biểu đóng góp cho chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng ủy Bộ.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, tham luận tại Hội nghị, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy Bộ, cấp ủy các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt được trong năm 2018.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, năm 2019, xác định lấy phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" làm trọng tâm hành động, Đảng ủy Bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cấp ủy, đơn vị trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Trọng tâm ưu tiên vào xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tạo đột phá cho phát triển; quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, tăng cường đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; chủ động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức tốt việc thực thi; từng bước hiện đại hóa nền hành chính, hoàn thành tốt các phương hướng nhiệm vụ 2019 đã đề ra của ngành tài nguyên và môi trường nhằm tạo được bốn đột phá lớn là: “Đột phá về thể chế; đột phá trong huy động nguồn lực tài nguyên, đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, đột phá trong chất lượng dịch vụ công”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ cần tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức của ngành từ Trung ương đến địa phương. Đổi mới chế độ công vụ, công chức; đề cao trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu trong hoạt động thực thi công vụ duy trì trật tự kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ.

Tập trung tạo chuyển biến lớn trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện liên thông, cắt giảm thời gian, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, thiết lập hệ thống để người dân, doanh nghiệp đánh giá chất lượng dịch vụ công của ngành để tạo lập môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; thường xuyên đối thoại, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân.

Tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường, cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết hồ sơ công việc, kiểm soát thủ tục hành chính, rút ngắn được thời gian luân chuyển hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát hiện những điểm sáng để biểu dương, nhân rộng kịp thời.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Công Thành đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục phát huy ưu điểm trong thời gian qua, đồng thời khắc phục cho được những yếu kém, khuyết điểm nhất là trong việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng dân chủ trong Đảng để lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Về công tác tư tưởng chính trị, cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động cung cấp thông tin để kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối; tiếp tục làm việc với các tổ chức đảng có liên quan chuyển các tổ chức cơ sở đảng đang sinh hoạt tại các địa phương về sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ Bộ để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của Bộ, thực hiện thống nhất Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và lãnh đạo các đoàn thể; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác nghiệp vụ, quản lý hồ sơ đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; chuẩn bị các điều kiện, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để chuẩn bị cho dại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm.
Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Công Thành đề nghị các cấp ủy Đảng cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như:

Thứ nhất, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, các cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra.

Thứ hai, phối hợp với thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể tổ chức các hoạt động đón tết Kỷ Hợi đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, chăm lo thiết thực đến lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các tổ chức, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa đảm bảo cho mọi người đều vui vẻ đón mừng xuân mới.

“Với những thành quả năm 2018 chúng ta đã dành được chúng ta có thêm niềm tin mới, khí thế mới sẽ tạo đà để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Đảng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường”– Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi, đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chúc toàn thể các cán bộ đảng viên và cán bộ công chức viên chức, người lao động năm mới 2019 có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi sự thành công và hạnh phúc. Chúc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày càng phát triển mạnh mẽ.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn