Tin tức

Danh sách quyết định phê duyệt báo cáo DTM "Đánh giá tác động môi trường Việt Nam" 31/05/2018

0
Tổng hợp các quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường Việt Nam

Linh download:Danh sách quyết định phê duyệt báo cáo  DTM" ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM"

Nguồn tin:Theo vea.gov.vn