Tin tức

Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ BVMTVN 20/06/2017


Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT ngày 21/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ BVMTVN
Tài liệu đính kèm: Tải về

Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT ngày 21/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ BVMTVN

Nguồn tin:Theo http://chuyentrang.monre.gov.vn/quymoitruongvn/thong-bao/van-ban-huong-dan/thong-tu-so-03-2017-tt-btnmt-huong-dan-viec-cho-vay-voi-lai-suat-uu-dai-ho-tro-lai-suat-sau-dau-tu-tu-quy-bvmtvn.html