Tin tức

Cử cán bộ dự tuyển Chương trình Thạc sĩ Kinh tế biển năm 2017 20/02/2017


Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản thông báo tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ để xem xét, cử cán bộ dự tuyển Chương trình Thạc sĩ Kinh tế biển năm 2017 của Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế biển là chương trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên ở Việt Nam mang tính liên ngành về kinh tế biển, có định hướng chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế biển Việt Nam, thực hiện chỉ đạo Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Đối tượng tuyển sinh của chương trình là các cán bộ đang làm việc trong các cơ quan Bộ, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực kinh tế biển, hải dương học ở các cấp, các nhà kinh doanh, cán bộ quản lý, cán bộ hoạch định, xây dựng chiến lược trong các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn tham gia khai thác, quản lý các ngành kinh tế biển; các nhà nghiên cứu, giảng viên tại các cơ quan nghiên cứu và trường đại học; các cán bộ phân tích/nghiên cứu chính sách, cán bộ hoạch định chính sách, cán bộ kế hoạch tại các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực có liên quan đến kinh tế biển. Các sinh viên tốt nghiệp đại học có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về kinh tế biển hoặc quản lý biển (ví dụ kinh tế thủy sản, kinh tế hàng hải, vận tải biển, ngoại thương, dầu khí, du lịch biến...).

 Link thông báo tuyển sinh chi tiết tại đây:Thông báo tuyển sinh chi tiết

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn