Tin tức

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020. 26/12/2015

0
Đây là định hướng cũng như phát biểu chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng tại Hội nghị Tổng kết chương trình công tác năm 2015 và định hướng công tác năm 2016 của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học diễn ra vào ngày 23/12/2015.
Theo báo cáo tổng kết do Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (BTĐDSH) Phạm Anh Cường trình bày, trong kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015, Cục được giao 11 nhiệm vụ thường xuyên đặc thù, 5 nhiệm vụ chuyển tiếp.

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng tham dự và chỉ đạo hội nghị

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Cục đã trình ban hành được 02 Quyết định và hoàn thành dự thảo, trình cấp có thẩm quyền xem xét gồm: Quyết định số 200/QĐ-BTNMT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020; Quyết định số 1107/2015/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các khu bảo tồn; Dự thảo Thông tư về cung cấp, trao đổi và quản lý thông tin đa dạng sinh học; Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2015 - 2025.

Về công tác hợp tác của quốc tế, Cục tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối các Công ước quốc tế về Đa dạng sinh học (Công ước Ramsar, Công ước Đa dạng sinh học, Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học; Nghị định thư Nagoya;...). Đã trình Ban thư ký CBD Báo cáo quốc gia lần thứ 3 về việc thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.
 


Toàn cảnh cuộc họp

Nhìn chung, với sự quyết tâm của tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học đã hoàn thành tốt Chương trình công tác hàng năm với những kết quả rõ nét về mọi mặt công tác, lượng hóa được về các nhiệm vụ chính trị chính được giao. Công tác chỉ đạo điều hành của Cục có nhiều tiến bộ, các đơn vị trong Cục ngày càng được tăng cường và các cán bộ, công chức yên tâm công tác, hăng say làm việc, phấn đấu xây dựng tập thể Cục ngày một vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đã được Lãnh đạo Cục BTĐDSH thẳng thắn nhìn nhận. Việc triển khai công tác xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật còn khó khăn và có một số văn bản không khả thi hoặc chậm so với thời hạn; Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã được phê duyệt từ ngày 8/1/2014 nhưng đến nay vẫn chưa được phân bổ kinh phí để thực hiện.

Định hướng cho hoạt động của năm 2016, theo Cục trưởng Phạm Anh Cường, Cục sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh thực hiện Luật Đa dạng sinh học, đặc biệt là việc tổ chức rà soát và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đa dạng sinh học; tập trung triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước; hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh xây dựng Quy hoạch đa dạng cấp tỉnh; hoàn thiện quy trình thanh tra đa dạng sinh học, quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; lập Báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học khu bảo tồn; lồng ghép đánh giá đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường; tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức.

Ngoài ra, Cục cũng sẽ tổ chức triển khai tốt các dự án hợp tác quốc tế; tích cực chuẩn bị để khởi động các dự án quốc tế mới; huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng đánh giá cao những kết quả mà Cục BTĐDSH đã đạt được và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, công chức của Cục. Ngoài những định hướng đã được Cục BTĐDSH đặt ra, Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị Cục đặc biệt quan tâm việc sửa đổi Luật Lâm nghiệp; theo dõi, bám sát quá trình tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý của Cục với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phó Tổng cục trưởng cũng chia sẻ về việc cắt giảm kinh phí, biên chế và cho rằng đây là tình hình chung của cả nước, Lãnh đạo Tổng cục sẽ xem xét để bố trí hợp lý cho Cục.


Nguồn tin:Theo vea.gov.vn