Tin tức

Quyết định bổ nhiệm của Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 14/08/2014

0
Quyết định số 319;325/QĐ-TCTTNMT, ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng  và Trưởng phòng Quản lý chất lượng sản phẩm Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM


Căn cứ vào Quyết địn số 2268/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam;

Căn cứ vào quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam;

Căn cứ vào Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại , luân chuyển , tổ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực cán bộ
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng công ty.

1. Quyết định số 325/QĐ-TCTTNMT

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đặng Văn Long, Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Điều 2. Ông Đặng Văn Long được hưởng phục cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,6 tính trên mức tiền lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng sản phẩm Tổng công ty; Trưởng phòng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và ông Nguyễn Như  Bốn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định số 319/QĐ-TCTTNMT

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Như Bốn-Kỹ sư trắc địa, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giữ chức Trưởng phòng Quản lý chất lượng sản phẩm, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Điều 2.
Ông Nguyễn Như Bốn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,6 tính trên mức tiền lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng sản phẩm Tổng công ty; Trưởng phòng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và ông Nguyễn Như  Bốn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguồn tin: Theo KTCN&HTQT