Tin tức

Quyết định bổ nhiệm của Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 14/08/2014

0
Quyết định số 309/QĐ-TCTTNMT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1 Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
Quyết định của Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Căn cứ vào Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Căn cứ vào Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại , luân chuyển , tổ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.
Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực cán bộ
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng công ty.
 
Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Quách Quỳnh Anh, Kỹ sư trắc địa ảnh, Trưởng ban Kỹ thuật-Công nghệ Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1- Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1- Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Điều 2.
Bà Quách Quỳnh Anh được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,5 tính trên mức tiền lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Tổng công ty, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty; Giám đốc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1- Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và bà Quách Quỳnh Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nguồn tin: Theo KTCN&HTQT