Tin tức

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thông báo “ Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu” 15/01/2019

0
Thực hiện Quyết định phê duyệt số 288/QĐ-TCTTNMTVN ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng Nhà Đa năng tại Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3.
Theo Nghị quết số 55/NQ-HĐTV ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc xây dựng nhà tại Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3;

Nghị quyết số 25/QĐ-XNTNMT3 ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3  về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Nhà đa năng.

Thực hiện Quyết định phê duyệt số 288/QĐ-TCTTNMTVN ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng Nhà Đa năng tại Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3.

Ban chỉ đạo xây dựng Nhà đa năng căn cứ nhiệm vụ được giao lập kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng nhà đa năng  trình Chủ đầu tư phê duyệt cụ thể như sau:

Link download quyết định phê duyệt:

Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.pdf

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn