Tin tức

Thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược các công ty trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 24/12/2015

0
Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra các thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược các công ty con  trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam:
Các thông báo: Số 549/TCTTNMT-TCKT  của  Công ty TNHH MTV Địa chính tư vấn và Dịch vụ đất đai; Số: 546/TCTTNMT-TCKT của Công ty Đo đạc và khoáng sản; Số: 547/TCTTNMT-TCKT của Công ty Tài nguyên và Môi trường biển; Số 548/TCTTNMT-TCKT của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường.
Lin download các thông báo tại đây :
1.Thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược Công ty TNHH MTV Địa chính tư vấn và Dịch vụ đất đai.

2.Thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược Công ty Đo đạc và khoáng sản

3.Thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường biển

4.Thông báo tiêu chí, thủ tục nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Xây dựng và chuyển giao Công nghệ môi trường

 

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty