Tin tức

Dữ liệu địa chất cũng là tài nguyên 13/07/2011


Dữ liệu địa chất cũng là tài nguyên, cần biến nguồn tài liệu này thành những sản phẩm phục vụ nhiều đối tượng sử dụng, mang lại nguồn thu cho ngành.

Ông Trần Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) cho biết, hiện nay Trung lưu giữ 3.700 báo cáo địa chất bằng giấy tại 13 phòng kho và một phòng kho lưu trữ báo cáo địa chất đã được tin học hóa gồm trên 1000 báo cáo tại hơn 2.000 đĩa CD, cùng một số băng từ, hệ thống lưu trữ dữ liệu SAN.

Đó là kho tài liệu địa chất khoáng sản duy nhất của cả nước, chứa đựng một khối lượng khổng lồ các báo cáo địa chất được tiến hành ở nước ta từ đầu thế kỷ XX, đặc biệt là từ năm 1955 trở lại đây. Tài sản vô giá mang tầm vóc quốc gia và có giá trị đặc biệt trong việc xác lập các cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược phát triển cơ sở nguyên liệu khoáng cho các ngành kinh tế kỹ thuật có sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Để kho dữ liệu địa chất khoáng sản này trở thành hàng hóa, Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chất đã triển khai nghiên cứu phương pháp đánh dấu bản quyền tài liệu địa chất số; xây dựng chương trình máy tính thực hiện việc đánh dấu và xác thực bản quyền, đã xây dựng đề án thu phí khai thác tư liệu về địa chất khoáng sản" mới triển khai năm 2010…

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay việc sử dụng tài liệu địa chất tại các dự án khai thác khoáng sản vẫn chưa được quản lý chặt chẽ, nhiều chủ đầu tư vẫn sử dụng các tài liệu địa chất không rõ nguồn gốc. Cần có quy định về bản quyền thông tin dữ liệu địa chất cũng như quy chế cung cấp thông tin minh bạch, công bằng, để thực sự biến thông tin địa chất thành những sản phẩm hàng hóa.
 

Nguồn tin:http://www.monre.gov.vn