Tin tức

Thông báo về tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 05/08/2019


Theo khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản đã quy định về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện như sau:
Theo khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản đã quy định về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện như sau:

- Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu.

- Trường hợp lựa chọn được hồ sơ của tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò, cơ quan tiếp nhận ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ và thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Các thông tin về tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức, cá nhân được lựa chọn sẽ được cập nhật tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại đường link: http://dgmv.gov.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn