Tin tức

Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 22/11/2019

0
Ngày 05/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2815/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định số 2815/QĐ-BTNMT nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thông tin khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phổ biến kịp thời, đầy đủ những Điều ước, Hiệp ước, Công ước quốc tế liên quan đến lĩnh tài nguyên và môi trường; Thông báo kịp thời những sự kiện khoa học và công nghệ quốc tế và trong nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến các công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm hiểu, tham gia vào các diễn đàn quốc tế; Đảm bảo công khai thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thực hiện đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên môi trường mạng, đáp ứng việc chủ động, sẵn sàng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thu hút nhân tài, các nhà nghiên cứu khoa học tham gia dữ liệu chuyên gia ngành tài nguyên và môi trường. Là cơ sở cho việc xây dựng mạng lưới chuyên gia ngành tài nguyên và môi trường để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng với hội nhập quốc tế; Đảm bảo công tác thông tin khoa học và công nghệ được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và phù hợp với từng đối tượng được phổ biến.

Thông tin hoạt động khoa học và công nghệ được thể hiện trên Trang thông tin điện tử hoạt động khoa học và công nghệ được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường do Vụ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Bộ quản lý; Tuỳ thuộc chủ đề của ngày KH&CN 18-5, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế cùng các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ xây dựng, lựa chọn một hoặc nhiều các hình thức thông tin theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ.Nguồn tin:Theo monre.gov.vn