Tin tức

Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm 04/01/2019

0
Sáng ngày 25/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học: “Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Hội thảo đã bước đầu đánh giá được hiện trạng sử dụng các trang thiết bị tại các đơn vị và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng các thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Bộ.

Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng
Vụ Khoa học và Công nghệ điều hành Hội thảo

Chủ trì Hội thảo, ông Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ nhận định rằng "Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó có tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để khoa học và công nghệ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước".

Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được đề ra trong Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch hành động của Bộ triển khai Nghị quyết số 46/NQ-CP với nhiệm vụ trọng tâm đề ra là: “Tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của các tổ chức khoa học và công nghệ một cách đồng bộ phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật”.
 
 

Toàn cảnh Hội thảo
 
Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Bình Trọng cho biết, hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường có 8 Viện nghiên cứu, trong đó 05 Viện trực thuộc Bộ và 03 Viện trực thuộc các Tổng cục. “Bộ đã tập trung tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học đã cải thiện đáng kể hạ tầng nghiên cứu khoa học; cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc cho các tổ chức, tăng cường trang thiết bị cho các đơn vị, các phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, vẫn cần phát triển hơn nữa hạ tầng phục vụ cho nghiên cứu, đặc biệt là đầu tư, sử dụng các thiết bị máy móc một cách hiệu quả để phục vụ cho nghiên cứu khoa học trong giai đoạn tới.” – Vụ trưởng Trần Bình Trọng nói.

Hội thảo đã được nghe 5 báo cáo tham luận của đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất (thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam); và báo cáo tổng thể của Vụ Khoa học và Công nghệ.

Thông qua các báo cáo tham luận, Hội thảo đã tập trung đánh giá về hiện trạng đầu tư và sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm của các đơn vị thuộc Bộ; đánh giá được thuận lợi và khó khăn trong việc đầu tư và sử dụng trang thiết bị; và đề xuất các giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao kết quả Hội thảo đã khẳng định tầm quan trọng của việc đầu tư trang thiết bị cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Thông qua đánh giá hiện trạng ứng dụng và phát triển các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học đã đề xuất được những định hướng và giải pháp. “Đây sẽ là những định hướng và giải pháp quan trọng để các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm của các đơn vị thuộc Bộ sử dụng và đầu tư phát triển trang thiết bị phục vụ nghiên cứu hiệu quả trong thời gian tới.” – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Bình Trọng nhấn mạnh.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn