Tin tức

Hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử và hệ thống thông tin đất đai 27/04/2020

0
Chiều 23/4, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp trực tuyến
với các đơn vị về hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định về giao
dịch điện tử và hệ thống thông tin đất đai (ảnh: Trường Giang)

Tham dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường, Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai đã trình bày tóm tắt nội dung; các ý kiến tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo 2 Nghị định.

Theo đó, Dự thảo Nghị định Giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai có phạm vi điều chỉnh quy định việc giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai tại Việt Nam, trừ thủ tục về thu hồi đất, giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Nghị định được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử khi thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Theo dự thảo Nghị định, có 4 nguyên tắc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai là: (i) Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng đất và của các tổ chức, cá nhân có liên quan. (ii) Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và thuận tiện cho sử dụng. (iii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan nhà nước nếu cơ quan nhà nước đó đồng thời chấp nhận giao dịch theo phương thức truyền thống và phương thức giao dịch điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. (iv) Tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Các nội dung chính của dự thảo gồm các quy định về ứng dụng chứng thực chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; định danh điện tử và xác thực điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật về an toàn thông tin mạng. Trong đó, các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai phải có trách nhiệm bảo mật và lưu trữ thông tin của tổ chức, cá nhân (trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật); cũng như các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo mật thông tin của mình và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh theo quy định của pháp luật do lỗi của mình gây ra.

Đặc biệt, Nghị định có những nội dung quy định tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, ví dụ như: các TTHC thực hiện giao dịch này chỉ áp dụng khi đã được công bố công khai; phương thức thực hiện tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4 đối với trung ương và địa phương; thời gian thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai không được vượt quá thời gian thực hiện TTHC theo phương thức truyền thống cũng như việc quy định thời điểm để tính thời gian thực hiện TTHC của cơ quan nhà nước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;…

Dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai (HTTTĐĐ) quy định việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng HTTTĐĐ và trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng HTTTĐĐ. Nghị định được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng HTTTĐĐ.

Việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng HTTTĐĐ phải đảm bảo quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương; công khai minh bạch dễ tiếp cận; tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bảo đảm an toàn, an ninh bảo mật; phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường hoặc Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành; đảm bảo thông tin dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính đầy đủ, tính pháp lý, chính xác, kịp thời và được lưu trữ; và việc khai thác sử dụng phải đúng mục đích, thực hiện nộp phí và chi phí theo quy định của pháp luật.

Về nội dung, dự thao Nghị định quy định về kinh phí; mô hình hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai; các nội dung quản lý HTTTĐĐ như ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng HTTTĐĐ; cấp và giao quyền truy cập cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu thuộc CSDL đất đai quốc gia; đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ và phần mềm để quản lý, vận hành và khai thác sử dụng HTTTĐĐ; giao, thuê, cho thuê hoặc liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung trong việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng HTTTĐĐ; trách nhiệm, quyền hạn của của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và của UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu đất đai.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân và các đại biểu đã rà soát từng nội dung, quy định tại dự thảo 2 Nghị định; các ý kiến được tiếp thu, giải trình bảo đảm tính hợp pháp, khả thi, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện: như việc áp dụng giao dịch điện tử đòi hỏi phải có một hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật hiện đại và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin, dự thảo Nghị định giao dịch điện tử đã tiếp thu ý kiến này, quy định về lộ trình thực hiện giao dịch điện tử; quy định cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện TTHC, thủ tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến; rà soát lại các biểu mẫu điện tử…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh về sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của việc xây dựng và ban hành 02 Nghị định, nhằm tạo hành lang pháp lý trong xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai rà soát các quy định pháp luật có liên quan tới thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an ninh mạng, … và ý kiến của các đại biểu tham dự họp, hoàn thiện dự thảo 2 Nghị định và Báo cáo tiếp thu, giải trình để sớm trình Chính phủ.Nguồn tin:Theo monre.gov.vn