Tin tức

Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. 22/01/2016

0
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của Luật Đất đai, bao gồm: kỹ thuật điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; quan trắc giám sát tài nguyên đất. Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề thực hiện theo quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo.

Link download Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Đối tượng điều tra, đánh giá chất lượng đất; tiềm năng đất đai; quan trắc, giám sát tài nguyên đất là toàn bộ diện tích tự nhiên (trừ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất quốc phòng, an ninh và núi đá không có rừng cây). Đối tượng điều tra, đánh giá ô nhiễm đất là các loại đất thuộc khu vực có nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đối tượng điều tra, phân hạng đất nông nghiệp là toàn bộ diện tích nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác. Đối tượng điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề là một hoặc nhiều loại đất cụ thể được xác định theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư gồm 7 chương và 56 điều. Ngoài Chương 1 về quy định chung và Chương 7 về Điều khoản thi hành, Thông tư có 5 chương quy định các quy trình kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, trong đó: Chương 2 về Công tác chuẩn bị điều tra, đánh giá đất đai; Chương 3 về Điều tra, đánh giá đất đai cấp vùng, cấp tỉnh lần đầu; Chương 4 về Điều tra, đánh giá đất đai cấp vùng, cấp tỉnh lần tiếp theo; Chương 5 về Đánh giá đất đai cả nước lần đầu và tiếp theo; Chương 6 về Quan trắc, giám sát tài nguyên đất.

Kết quả điều tra, đánh giá đất đai được thể hiện qua bản đồ kết quả điều tra (bản đồ điều tra nội nghiệp và ngoại nghiệp) và bản đồ kết quả sản phẩm (bản đồ chất lượng đất, bản đồ tiềm năng đất đai, bản đồ phân hạng đất nông nghiệp, bản đồ đất bị ô nhiễm).
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.
Nguồn tin:Theo monre.gov.vn