Tin tức

Chủ động triển khai Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản 15/09/2020

0
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Báo cáo Thứ trưởng Trần Quý Kiên tại cuộc họp về Kế hoạch, dự toán năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết sẽ tập trung xây dựng các VBQPPL; triển khai “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến 2030”; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 để đề xuất, điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; tập trung thi công các dự án điều tra, đánh giá các khoáng sản đã được Chính phủ giao; tổ chức thi công các đề án điều tra địa chất, đánh giá khoáng sản theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; triển khai các nhiệm vụ đặc thù…

Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2021 cũng như trong giai đoạn 2021 - 2025, Tổng cục sẽ chú trọng vào các giải pháp như: Kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường công tác đầu tư phát triển, nâng cao năng lực về cơ sở vật chất và trang thiết bị; thực hiện các giải pháp thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đa phương và song phương; thực hiện đổi mới phương thức quản lý và cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam rà soát, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đồng thời cân đối kinh phí khả thi và hiệu quả.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục chủ động và tập trung nguồn lực triển khai “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến 2030” với lộ trình theo từng giai đoạn; triển khai, tổng kết và đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển kinh tế xã hội để rút kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ, công việc còn lại của Đề án và chuẩn bị triển khai Đề án “Đánh giá tổng thể về khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế xã hội”…

Nhấn mạnh về công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ địa chất và khoáng sản, Thứ trưởng cho rằng cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Viện, các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; đồng thời đề nghị Tổng cục rà soát, tiếp tục đề xuất tinh gọn bộ máy, tổ chức đáp ứng yêu cầu hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ trong thời gian tới.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn