Tin tức

Hoàn thiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 24/05/2019

0
Sáng ngày 23/5, chủ trì cuộc họp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là một trong các giải pháp quan trọng thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.”
Báo cáo tại cuộc họp, ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì tổng kết Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án 47) và xây dựng dự thảo Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các Bộ ngành, địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại Hội thảo tổng kết bước đầu Đề án 47, Tổng cục đã xây dựng dự thảo Chương trình với mục tiêu: “Công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế trong từng giai đoạn để đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh.”

Chương trình tập trung vào phạm vi các vùng ven biển, vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam và vùng biển quốc tế liền kề. Chương trình được thực hiện đến năm 2030, chia thành hai giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

Đồng thời, Tổng cục cũng đã xây dựng dự thảo Tiêu chí và quy trình đánh giá, lựa chọn các dự án đưa vào Chương trình. Qua đó, đã lựa chọn sơ bộ được 39 dự án đưa vào dự thảo Chương trình, trong đó có 12 dự án chuyển tiếp đang triển khai từ Đề án 47 và 27 dự án mở mới trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh, xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là một trong các giải pháp quan trọng thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Chương trình, trong đó, chú trọng danh mục các dự án chuyển tiếp từ Đề án 47 và danh mục các dự án mở mới đưa vào dự thảo Chương trình phải phù hợp trong giai đoạn mới và các mục tiêu của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Nguồn tin:Theo CTTĐT monre.gov.vn