Tin tức

Giới thiệu các giải pháp phần mềm của TMV trong lĩnh vực quản lí đất đai 29/04/2011

0
Ngày  27 tháng 4 năm 2011 Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt nam, Cục Đăng kí thống kê, Trung tâm lưu trữ và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lí đất đai đã tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu Các giải pháp phần mềm của TMV trong lĩnh vực quản lí đất đai.

Dự buổi hội thảo là các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ kĩ thuật, chuyên viên của Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt nam, Cục Đăng kí thống kê, Trung tâm lưu trữ và Thông tin đất đai.Giải pháp tổng thể của TMV gồm 2 phần chính:

•    Bộ giải pháp phần mềm hỗ trợ xây dựng bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính, CSDL địa chính,…:


Giải pháp tổng thể
  • TMV.MAP – Phần mềm thành lập Bản đồ địa chính, xây dựng dữ liệu không gian địa chính
  • TMV.CADAS – Phần mềm kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính
  • TMV.VALUE – Phần mềm hỗ trợ xây dựng CSDL giá đất, bản đồ giá đất
•    Giải pháp phần mềm Hệ thống thông tin đất đai TMV-LIS:


Mô hình chức năng


Mô hình hệ thống các đối tượng sử dụng

Giải pháp tổng thể của TMV đạt được các yêu cầu: Giải quyết thống nhât tổng thế các khâu  thành lập bản đồ địa chính, xây dựng dữ liệu không gian địa chính, lập hồ sơ địa chính, kê khai đăng kí, xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính, xây dựng CSDL giá đất, bản đồ giá đất, thành lập hệ thống thông tin đất đai – LIS. Hệ thống phần mềm TMV có thể tiếp nhận các nguồn dữ liệu khác nhau và đạt được các qui định chuẩn hóa theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT. Các giải pháp phần mềm TMV trong lĩnh vực đất đai đáp ứng được các yêu cầu phân quyền khai thác và sử dụng. Đây là hệ thống phần mềm mở thuận tiện cho việc nâng cấp đáp ứng các yêu cầu quản lí và sản xuất. Các phần mềm trong giải pháp của TMV tương đối đơn giản và dễ sử dụng nên không đòi hỏi người sử dụng phải được đào tạo nhiều về CNTT./.

Phòng KH&HTQT

Nguồn tin:Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam