Tin tức

Nghiên cứu triển khai thực hiện về kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường. 14/03/2013

0
Thực hiện Quyết định số 1605/QT-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, thực hiện Công văn số 512/BTTTT-UDCNTT ngày 20 tháng 02 năm 2013 về việc hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện về kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị.

Tiếp thu Công văn số 106/CNTT-QLCNTT Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường đã gửi thông báo tới các đơn vị thành viên nghiên cứu và triển khai  thực hiện công văn này.

Nội dung hướng dẫn được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin địa chỉ: www.dinte.vn

Nguồn tin:Theo KH&HTQT