Tin tức

Thành lập Văn phòng thường trực giúp việc Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam 11/10/2017


Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định 2363/QĐ-BTNMT về việc thành lập Văn phòng cơ quan thường trực là cơ quan giúp việc cho Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Văn phòng cơ quan thường trực đặt tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban điều phối, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; giúp Ban điều phối tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động tại các Bộ, ngành và địa phương; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện và đánh giá kết quả các nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt; xây dựng báo cáo kết quả công tác định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất của Ban điều phối.
 
Văn phòng thường trực thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ban điều phối theo ủy quyền của Trưởng ban điều phối và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; đồng thời tham mưu, giúp Ban điều phối thực hiện các hoạt động cụ thể như: tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng, thực hiện chiến lược, cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện đối với công tác quản lý tổng hợp biển và vùng bờ; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển trong việc tổ chức thực hiện, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình, dự án, đề án, các nhiệm vụ quản lý tổng hợp vùng bờ khác mang tính liên ngành, liên tỉnh (liên vùng);…
 
Về cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Chánh Văn phòng là Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban điều phối về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng cơ quan thường trực; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Văn phòng cơ quan thường trực. Phó Chánh Văn phòng là Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo, giúp việc Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về các hoạt động được phân công.


Nguồn tin:Theo CTTĐT monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ