Tin tức

Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/01/2018

0
Ngày 26 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3339/QĐ-NTNMT về “Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường-Phiên bản 1.0”
Căn cứ vào nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 Căn cứ vào nghị quyết  số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

 Căn cứ vào quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2010;

 Theo đề nghị  của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

 Quyết định “Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường-Phiên bản 1.0”

Link download Quyết định.pdf

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty Tổng hợp.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ