Tin tức

Đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 23/10/2019

0
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

(Ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ: Theo kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (gọi chung là kiểm kê đất đai năm 2019) thì đến nay các địa phương đã phải hoàn thành công tác chuẩn bị và đang triển khai thực hiện ở cấp xã. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương cho thấy tiến độ thực hiện của nhiều địa phương còn chậm, nhiều tỉnh chưa triển khai thực hiện ở cấp xã, thậm chí có tỉnh chưa hoàn thành công tác chuẩn bị. Để đảm bảo thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã hoàn thành theo đúng tiến độ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Một là, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị (xây dựng phương án kế hoạch thực hiện, bố trí nhân lực vật lực; chuẩn bị tài liệu bản đồ sử dụng trong điều tra; tập huấn cán bộ thực hiện,..) và chỉ đạo triển khai thực hiện ngay ở cấp xã; tập trung, huy động lực lượng các đơn vị chuyên môn của Sở, phối hợp chặt chẽ với các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở các xã đang triển khai;

Hai là, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào định mức qui định tại Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để chỉnh sửa, hoàn thiện dự toán kinh phí kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đã lập theo hướng dẫn tại Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 7 năm 2018), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
Ba là, báo cáo tiến độ và các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh (tính đến ngày 30/9/2019).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên đây; gửi dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (sau khi phê duyệt) và báo cáo tiến độ thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Tổng cục Quản lý đất đai (theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; bản số gửi theo địa chỉ Email: ptkkkdd@monre.gov.vn) trước ngày 20/10/2019./.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ