Tin tức

Dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia. 13/12/2018

0
Nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng của cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia.


BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

Thủ đô Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

Lào Cai

Bà rịa vũng tàu

Thành phố Đà Lạt


Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cả lâu dài.

Dự án sẽ tập trung vào các nội dung chính. Thứ nhất, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia sẽ thực hiện nội dung công việc thực hiện theo Thông tư số 06/2010/11- BTNMT (Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước).

Thứ hai thực hiện theo Thông tư số 09/2015/TT- BTNMT xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai; đánh giá môi trường chiến lược và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia.

Dự án này do Tổng cục Quản lý Đất đai chủ trì, sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước trong thời gian hai năm 2015- 2016. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 13,7 tỷ đồng. Số kinh phí này được phân theo các năm, trong đó năm 2015 chiếm hơn 13,6 tỷ đồng; năm 2016 là 114,2 triệu đồng.

Sau khi kết thúc Dự án sẽ nghiệm thu 4 sản phẩm, gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 cả nước tỷ lệ 1/1.000.000; 6 vùng kinh tế - xã hội tỷ lệ 1/250.000; Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000; 6 vùng kinh tế - xã hội tỷ lệ 1/250.000; Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia.

Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch, kết quả của dự án sẽ làm cơ sở định hướng cho việc lập quy hoạch sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực có sử dụng đất; đảm bảo tính đặc thù, liên kết các vùng kinh tế-xã hội; đảm bảo sử dụng quỹ đất trên cả nước đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

Thủ đô Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

Lào Cai

Bà rịa vũng tàu

Thành phố Đà Lạt

Nguồn tin:Theo Tổng công ty TN&MTVN tổng hợp

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ