Tin tức

Đảng ủy Bộ TN&MT học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII 20/01/2018

0
Sáng ngày 19/01, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới dự và trực tiếp truyền đạt, quán triệt nội dung Nghị quyết.

Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương,Phó Bí thư
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 04 đến ngày 11/10/2017 đã thảo luận, thống nhất ban hành 04 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
 


Đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, các Nghị quyết mà Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong đó, đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập” là hai vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp cần được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Vũ Đình Sinh đề nghị các đảng viên cần học tập, quán triệt, nắm vững, hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, xây dựng hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao nhất, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, coi trọng chất lượng và hiệu quả của việc học tập Nghị quyết, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phù hợp với thực tiễn, đặc điểm tình hình của Bộ; đồng thời, thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, giảm bớt thời gian, công sức cho việc tổ chức các Hội nghị.
 


Toàn cảnh Hội nghị tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Báo cáo viên Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã điểm lại một số nét nổi bật trong năm 2017, tình hình kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc. Tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, đạt 13/13 chỉ tiêu Trung ương đề ra, đặc biệt là tăng trưởng GDP đạt 6,81%.

Năm 2017 cũng là năm thành công rực rỡ về công tác đối ngoại, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đi thăm các nước lớn, nguyên thủ các nước hội tụ ở Việt Nam, đỉnh cao là Hội nghị APEC ở Đà Nẵng được báo chí bình luận là tạo ra một hình ảnh Việt Nam tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Năm nay cũng thấy rõ kết quả của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, là một mặt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã có những bước đi cụ thể, công việc cụ thể và kết quả cụ thể, mang lại sự tin tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân với Đảng.

Đồng chí Trần Hồng Hà đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 04 Nghị quyết mà Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đề ra. Đồng thời cung cấp thêm những thông tin, hệ thống số liệu, ví dụ minh họa cụ thể, sinh động, phân tích so sánh tình hình trong nước và quốc tế, để làm rõ thêm những quan điểm của các Nghị quyết.

Về Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo đánh giá của Trung ương sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhất là số đầu mối bên trong của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng phình ra, hiệu lực hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu. Trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương..

Nghị quyết đưa ra 6 quan điểm chỉ đạo và 4 nhiệm vụ giải pháp, trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực cán bộ và cơ chế vận hành hiệu quả..; giảm bớt đầu mối cấp trung gian; đổi mới cơ chế vận hành tránh trùng lắp, chồng chéo và bỏ sót; phân công, phân cấp mạnh mẽ; …

Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập” nêu rõ: Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, yếu kém đó là tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, manh mún và phân tán, chất lượng dịch vụ công chưa tốt. Mục tiêu tổng quát trong thời gian tới đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Nghị quyết đã đưa ra 5 quan điểm và 8 nhiệm vụ giải pháp cụ thể.

Nghị quyết về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” nêu rõ: Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng môi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hoá tinh thần... ở nhiều nơi chưa được chú trọng, bảo đảm. Nhiều hành vi, thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khỏe chưa được khắc phục căn bản.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát phấn đấu nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế. Nghị quyết đã đề ra 5 quan điểm chỉ đạo và 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể.

Về Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”, nhấn mạnh hai điểm mới cơ bản trong công tác dân số tình hình mới. Trước tiên là việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế, xã hội. Thứ hai, Nghị quyết cũng đặt ra vấn đề duy trì mức sinh thay thế đã có những thành tựu suốt 10 năm qua, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số. Theo đó, cùng với việc vận động giảm sinh ở những vùng có mức sinh cao, nhà nước cũng vận động sinh đủ hai con với những địa phương có mức sinh thấp.

Nghị quyết đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo và 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Với quan điểm đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII cũng nêu quan điểm, Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa; tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phổ biến một số nội dung về triển khai Kế hoạch 1160/KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng chí Vũ Đình Sinh yêu cầu ngay sau hội nghị này các cấp ủy, chi bộ cơ sở cần tiếp tục phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến toàn thể đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch chương trình hành động của cấp ủy về thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp, sát với thực tiễn ở đơn vị mình để đạt hiệu quả cao nhất… “Đây là đợt học tập chính trị sâu rộng trong các đảng bộ, chi bộ cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch, đóng góp ý kiến cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại bình xét thi đua của các cấp ủy Đảng cơ quan đơn vị” -  đồng chí Vũ Đình Sinh nhấn mạnh.


Nguồn tin:Theo CTTĐT monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ