Tin Tức
0 Vietnam Natural Resources and Environment Corporation (VINANREN) has been established on the basis of restructuring existing business units in Ministry of Natural Resources and Environment operating under the structure of parent-subsidiaries Company.
0 Mô hình công ty mẹ con đang trở nên phổ biến ở Việt Nam, cả ở doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân. Mô hình công ty mẹ – công ty con có nhiều ưu điểm cả về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý, đặc biệt là đối với những nhóm doanh nghiệp có qui mô lớn như các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia và đa quốc gia. Cho đến nay, khái niệm về công ty mẹ, công ty con ở các nước cũng đã thay đổi theo thời gian và không gian.

0  Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản bao gồm các trình tự thự hiện thủ tục: Hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản, hồ sơ phê  duyệt lưu trữ khoáng sản, hồ sơ cấp phép tận thu khoáng sản
0 Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam–Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, các sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện.

0

 Giới thiệu thông tin địa chỉ, điện thoại, email,  các sở tài nguyên và môi trường, thông tin về  lãnh đạo các sở tài nguyên môi trường các tỉnh.