Tin Tức
0 Hệ thống thôn tin địa lý (GIS) bao gồm các thành phần:Phần cứng(Hardware), phần mềm(Software), dữ liệu(data), con người(People) và phương thức khai thác sử dụng(Methods).
0 HUNTSVILLE, 4 tháng 4 năm 2013 - UNIGIS đã chọn gói ưu đãi dành cho giáo dục đào tạo trong ngành thông tin không gian của Intergraph làm công cụ học tập GIS, viễn thám và trắc địa ảnh cho các trường đại học và các sinh viên ghi danh của mình. UNIGIS, một mạng lưới các trường đại học hợp tác trong việc thiết kế và cung cấp đào tạo từ xa trong lĩnh vực GIS, được thành lập vào năm 1990 và hiện có cơ sở tại mười bốn quốc gia.
0 Danh sách các phần mềm cho phát triển hệ thống thông tin địa lý GIS và các ứng dụng desktop mã nguồn mở

0 Bộ sản phẩm của ERDAS bao gồm các thiết bị phần cứng, phần mềm trong lĩnh vực ảnh địa không gian như đo đạc, xử lý, xây dựng và hiển thị mô hình 3 chiều, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu…
Hiện ERDAS bổ sung thêm rất nhiều sản phẩm với nhiều tính năng mới tăng cường khả năng xử lý, lưu trữ, hiển thị và phân tích dữ liệu địa không gian.