Tin tức

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 19/08/2013

0
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam–Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, các sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện.

Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Các đơn vị, tổ chức có nhu cầu cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại điểm 1.3 quy định này, nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên & Môi trường (Phòng Đất đai).
+ Bước 2: Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lệ của bộ hồ sơ:
* Trường hợp bộ hồ sơ đạt yêu cầu, người tiếp nhận lập Giấy biên nhận với đơn vị nộp hồ sơ.
* Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, người tiếp nhận chuyển trả hồ sơ và hướng dẫn đơn vị, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Bước 3: Sở Tài nguyên & Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ:
* Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ, Sở Tài nguyên & Môi trường có văn bản thông báo cho đơn vị, tổ chức biết lý do không thể cấp phép.
* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ, Sở Tài nguyên & Môi trường ký vào biên bản thẩm định hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam.
+ Bước 4: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và gởi trực tiếp Giấy phép đến đơn vị, tổ chức được cấp giấy phép, đồng thời gởi bản sao cho Sở Tài nguyên & Môi trường để lưu và theo dõi, quản lý.

Cách thức thực hiện:


Trực tiếp tại TT hành chính “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đề nghị cấp phép.
+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy phép Đăng ký kinh doanh có Công chứng Nhà nước.
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm có Công chứng Nhà nước.
+ Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động.
+ Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có Công chứng Nhà nước.

Số lượng hồ sơ:

Hồ sơ được lập thành 02 bộ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức và cá nhân thực hiện các hoạt động về đo đạc và bản đồ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục đo đạc bản đồ Việt Nam;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai:

 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu.


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ  TỪ 2004-2012
       
1    Trung tâm Đo đạc Bản đồc (Sở Tài nguyên và Môi trường)   
    Số GP ĐĐBĐ :Số 328/GP
    Ngày cấp:05/12/2006
       
2    Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây
    Số GP ĐĐBĐ :số 005/GP
    Ngày cấp:04/07/2004
       
3    Liên hiệp Khoa học Sản xuất     Địa chất Xây dựng Môi trường phía Nam   
 Số GP ĐĐBĐ : số 007/GP
    Ngày cấp:04/07/2004
       
4    Công ty Cổ phần Vạn Phú Hưng
     Số GP ĐĐBĐ : số 009/GP
    Ngày cấp:04/07/2004
       
5    Công ty TNHH Nguyễn Phú   
Số GP ĐĐBĐ :số 010/GP
    Ngày cấp:04/07/2004
       
6    Công ty TNHH Đo đạc - Tư vấn Kiến Ốc   
Số GP ĐĐBĐ :số 011/GP
    Ngày cấp:04/07/2004
       
7    Công ty Đo đạc Ảnh - Địa hình (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
    Số GP ĐĐBĐ :số 015/GP
    Ngày cấp:20/07/2004
       
8    Công ty TNHH TMDV Đo đạc TKXD Phú Mỹ Thịnh
Số 020/GP GP ĐĐBĐ :
    Ngày cấp: 23/07/2004
       
9    Công ty CP Tư vấn Vật tư và Thiết bị Nam Sông Tiền   
    Số GP ĐĐBĐ :số 024/GP
    Ngày cấp:  09/08/2004
       
10    Công ty THNN Đo đạc và Dịch vụ Tư vấn Điền Địa
 Số GP ĐĐBĐ :số 028/GP
    Ngày cấp:  05/08/2004
       
11    Công ty TNHH XD&KDN Văn Lang
     Số GP ĐĐBĐ :số 029/GP
    Ngày cấp: 05/08/2004
       
12    Công ty TNHH Đo đạc - XD - TM Hưng Thịnh   
    Số GP ĐĐBĐ :số 030/GP
    Ngày cấp:  05/08/2004
       
13    Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình Miền Nam(Bộ Tài nguyên và Môi trường)
    Số GP ĐĐBĐ :số 031/GP
    Ngày cấp: 05/08/2004
       
14    Công ty XL và Vật tư     Xây dựng 4 (Bộ NT&PTNT)
    Số GP ĐĐBĐ : số 033/GP
    Ngày cấp: cấp::5/08/2004
       
15    Công ty CP Đo đạc - XD - TM    Địa Việt An
    Số GP ĐĐBĐ :số 034/GP
    Ngày cấp: cấp:05/08/2004
       
16    Công ty CP Tư vấn và  Đầu tư Bình Chánh   
    Số GP ĐĐBĐ :số 035/GP
    Ngày cấp: cấp:05/08/2004
       
17    Công ty TNHH Đo đạc TKXD An Lạc
    Số GP ĐĐBĐ :số 036/GP
    Ngày cấp: cấp:05/08/2004
       
18    Công ty TNHH Đo đạc TKXD D.A.D.A   
    Số GP ĐĐBĐ :số 037/GP
    Ngày cấp: cấp:05/08/2004
       
19    Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Anh Việt Mỹ       
    Số GP ĐĐBĐ :số 047/GP
    Ngày cấp: 26/08/2004
       
20    Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Đo đạc Bản đồ C.T.M
    Số GP ĐĐBĐ :số 048/GP
    Ngày cấp:26/08/2004
       
21    Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Địa ốc Hải Đăng   
    Số GP ĐĐBĐ :số 050/GP
    Ngày cấp:26/08/2004
       
22    Công ty TNHH Dịch vụ KS Địa chất    Đo đạc Bản đồ Quan San
    Số GP ĐĐBĐ :số 051./GP
    Ngày cấp:26/08/2004
       
23    Công ty TNHH Thiết kế  &Tư vấn Xây dựng Lam An   
    Số GP ĐĐBĐ :số 052/GP
    Ngày cấp:26/08/2004
       
24    Công ty TNHH Thiết kế  Xây dựng Đo đạc Đại Hùng Thịnh   
    Số GP ĐĐBĐ    :số 057/GP
    Ngày cấp:26/08/2004
       
25    Công ty TNHH Đo đạc  &Tư vấn Thiết kế  Xây dựng Đình Xuyên   
    Số GP ĐĐBĐ: số 058/GP
    Ngày cấp:31/08/2004
       
26    Công ty TNHH Công nghệ Đồ hoạ và Đo đạc Bản đồ Địa Việt   
    Số GP ĐĐBĐ :số 061/GP
    Ngày cấp:03/09/2004
       
27    Công ty TNHH Tư vấn - Đo đạc Thiết kế - Xây dựng Sài Gòn   
    Số GP ĐĐBĐ :số 065/GP
    Ngày cấp:14/09/2004
       
28    Công ty CP Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn   
    Số GP ĐĐBĐ :số 066/GP
    Ngày cấp:14/09/2004
       
29    Phân viện Nghiên cứu Địa chính Phía Nam  (Bộ TN & MT)   
    Số GP ĐĐBĐ :số 067/GP
    Ngày cấp:15/09/2004
       
30    Công ty TNHH Xây dựng &    Thương mại Phúc Thành
    Số GP ĐĐBĐ :số 071/GP
    Ngày cấp: 15/09/2004
       
31    Công ty TNHH Tư vấn Phát triển và Kinh doanh nhà HL   

    Số GP ĐĐBĐ : số 082/GP
Ngày cấp: 05/10/2004
       
32    Công ty Quản lý Khai thác    Dịch vụ Thuỷ lợi
    Số GP ĐĐBĐ :số 083/GP
    Ngày cấp: 05/10/2004
       
33    C.ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn thiết kế - Đo đạc Đất Việt
    Số GP ĐĐBĐ :số 086/GP
    Ngày cấp: 05/10/2004
       
34    Liên hiệp Khoa học Công nghệ Địa chất và Khoáng sản   
    Số GP ĐĐBĐ :số 088/GP
    Ngày cấp:05/10/2004
       
35    Cty Đo đạc Địa chính Công trình (Bộ Tài nguyên và Môi trường)TT ĐĐ địa chính đô thị phía Nam
    Số GP ĐĐBĐ :số 089/GP
       
36    Công ty Tư vấn dịch vụ - Phát triển Công nghệ Tài nguyên và Môi trường(Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Số GP ĐĐBĐ :số 185/GP
    Ngày cấp:22/03/2005
       
37    Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm   
    Số GP ĐĐBĐ :số 091/GP
    Ngày cấp:13/10/2004
       
38    Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ (Hội Trắc địa Bản đồ Trung ương)       
    Số GP ĐĐBĐ :số 092/GP
    Ngày cấp:13/10/2004
       
39    Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng  Thương mại Đại Lộc
    Số GP ĐĐBĐ :số 095/GP
    Ngày cấp: 14/10/2004
       
40    Công ty TNHH Phát triển đô thị An Hội   
    Số GP ĐĐBĐ :số 096/GP
    Ngày cấp:18/10/2004
       
41    Công ty TNHH Thương mại    Dịch vụ Xây dựng Minh Phát
    Số GP ĐĐBĐ :số 098/GP
    Ngày cấp:18/10/2004
       
42    Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Khảo sát Đo đạc Bản đồ Anh Dũng
    Số GP ĐĐBĐ :số 100/GP
    Ngày cấp:18/10/2004
       
43    Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Quốc Thịnh    Số
    Số GP ĐĐBĐ :số 101/GP
    Ngày cấp:18/10/2004
       
44    Công ty Dịch vụ Công ích  quận Gò Vấp
    Số GP ĐĐBĐ :số 102/GP
    Ngày cấp:18/10/2004
       
45    Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gò Vấp   
    Số GP ĐĐBĐ :số 104/GP
    Ngày cấp:20/10/2004
       
46    Công ty TNHH  Mi Pha   
    Số GP ĐĐBĐ :số 105/GP
    Ngày cấp:20/10/2004
       
47    TT Tư vấn và Thẩm định TĐBĐ(Hội Trắc địa Bản đồ TP.HCM)   
    Số GP ĐĐBĐ :số 106/GP
    Ngày cấp:22/10/2004
       
48    Công ty CP Địa ốc và Thương mại Duy Nhất   
    Số GP ĐĐBĐ :số 108/GP
    Ngày cấp:02/11/2004
       
49    Công ty CP Đo đạc - Xây dựng KD  nhà Nguyên Trường Minh   
    Số GP ĐĐBĐ :số 112/GP
    Ngày cấp:02/11/2004
       
50    Công ty TNHH Đo đạc Địa ốc N.C.C   
    Số GP ĐĐBĐ :số 114/GP
    Ngày cấp:04/11/2004
       
51    Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tâm Phúc Thịnh       
    Số GP ĐĐBĐ :số 116/GP
    Ngày cấp:04/11/2004
       
52    Trung tâm ứng dụng CN XD    Reatec    (Trường ĐHBK TP.HCM)
    Số GP ĐĐBĐ : số 117/GP
    Ngày cấp:04/11/2004
       
53    Công ty TNHH Kỹ thuật Thịnh An   
    Số GP ĐĐBĐ :số 120/GP
    Ngày cấp: 10/11/2004
       
54    Công ty Cổ phần Vạn Hà
    Số GP ĐĐBĐ :số 126/GP
    Ngày cấp: 17/11/2004
       
55    Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Đức Phú     
    Số GP ĐĐBĐ :số 127/GP
    Ngày cấp: 23/11/2004
       
56    Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Công Hữu   
Số GP ĐĐBĐ :số 128/GP
    Ngày cấp:23/11/2004
       
57    Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng PTN   
    Số GP ĐĐBĐ :số 130/GP
    Ngày cấp: 29/11/2004
       
58    Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Trà   
    Số GP ĐĐBĐ :số 131/GP
    Ngày cấp: 29/11/2004
       
59    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Phúc Cường   
    Số GP ĐĐBĐ :số 132/GP
    Ngày cấp: 29/11/2004
       
60    Trung tâm Kiểm định Bản đồ và Tư vấn Tài nguyên Môi trường(Sở Tài nguyên và Môi trường)   
    Số GP ĐĐBĐ :số 140/GP
    Ngày cấp: 17/12/2004
       
61    Công ty TNHH Đo đạc Kiến Thiết   
    Số GP ĐĐBĐ :số 142/GP
    Ngày cấp: 10/12/2004
       
62    Công ty TNHH Khảo sát và Tư vấn Xây dựng Thái Bình   
    Số GP ĐĐBĐ :số 147/GP
    Ngày cấp: 18/12/2004
.       
63    Công ty Cổ phần Đo đạc Miền Đông
    Số GP ĐĐBĐ :số 156/GP
    Ngày cấp: 29/12/2004
       
64    Công ty TNHH Xây dựng và Đo đạc Địa cầu   
    Số GP ĐĐBĐ :số 154/GP
    Ngày cấp: 23/12/2004
       
65    Công ty Cổ phần Phát triển nhà    Số GP ĐĐBĐ :
    Sài Gòn    số 167/GP
    Ngày cấp: 28/01/2005
       
66    Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ     Xây dựng Đo đạc Phan Gia
    Số GP ĐĐBĐ :số 168/GP
    Ngày cấp: 28/01/2005
       
67    Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế Xây dựng  Bình Tấn   
    Số GP ĐĐBĐ :số 169/GP
    Ngày cấp: 31/01/2005
       
68    Công ty XD và Kinh doanh nhà Chợ Lớn   
    Số GP ĐĐBĐ :số 174/GP
    Ngày cấp: 25/02/2005
       
69    Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Kinh doanh nhà Hoàng Tần   
    Số GP ĐĐBĐ :số 179/GP
    Ngày cấp: 15/03/2005
       
70    Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng TM - Đo đạc Bản đồ Vinh Khải   
    Số GP ĐĐBĐ :số 180/GP
    Ngày cấp: 15/03/2005
       
71    Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đo đạc Bản đồ Anh Quân   
    Số GP ĐĐBĐ :số  184 /GP
    Ngày cấp:  22/03/2005
       
72    Công ty TNHH Đo đạc Khảo sát Thiết kế Tân Phú Sơn
    Số GP ĐĐBĐ :số  194 /GP
     Ngày cấp: 04/05/2005
       
73    Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Tư vấn Thiết kế Xây dựng Điền Việt   
    Số GP ĐĐBĐ :số  193 /GP
    Ngày cấp: 04/05/2005
       
74    Công ty TNHH Xây dựng Phương Nam   
    Số GP ĐĐBĐ :số 209/GP
    Ngày cấp: 15/06/2005
       
75    Công ty Quản lý và Phát triển Đô thị quận 9   
    Số GP ĐĐBĐ :số 210/GP
    Ngày cấp: 15/06/2005
       
76    Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại    Trắc địa Nhật Nguyên
    Số GP ĐĐBĐ :số  219 /GP
    Ngày cấp: 22/07/2005
       
77    Công ty TNHH Thương mại    Sản xuất - Xây dựng - Đo đạc Điền Thổ An
    Số GP ĐĐBĐ :số  220 /GP
     Ngày cấp: 22/07/2005
       
78    Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng SQ   
    Số GP ĐĐBĐ :số  229 /GP
    Ngày cấp: 24/09/2005
       
79    Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp    Số
    GP ĐĐBĐ :số  232 /GP
     Ngày cấp: 17/10/2005
       
80    Liên hiệp Khoa học Sản xuất     Địa chất Xây dựng Môi trường Miền Nam
    Số GP ĐĐBĐ :số 235/GP
    Ngày cấp: 20/10/2005
       
81    Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Hưng Lê Gia   
    Số GP ĐĐBĐ :số  243/GP
    Ngày cấp: 09/11/2005
       
82    Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dương Long   
    Số GP ĐĐBĐ :số  245 /GP
     Ngày cấp: 09/11/2005
       
83    Công ty TNHH TMDV-KD địa ốc Gia Kiến
    Số GP ĐĐBĐ :số  255 /GP
    Ngày cấp: 09/12/2005
       
84    Công ty TNHH Đo đạc Địa chính và Công trình Lâm Ninh Bình   
    Số GP ĐĐBĐ :số    257 /GP
    Ngày cấp: 14/12/2005
       
85    Công ty TNHH Sóng Vàng   
    Số GP ĐĐBĐ :số  265 /GP
     Ngày cấp: 10/01/2006
       
86    Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Xây dựng Đo đạc Bản đồ    Kiến Đạc
    Số GP ĐĐBĐ : số  269/GP     
Ngày cấp: 06/03/2006
       
87    Trung tâm Thông tin     và Dịch vụ Xây dựng
    Số GP ĐĐBĐ :số  272/GP
    Ngày cấp: 06/03/2006
       
88    Công ty CP Đầu tư -Tư vấn-Xây dựng Sơn Trà   
    Số GP ĐĐBĐ :số  274 /GP
     Ngày cấp: 22/03/2006
       
89    Công ty TNHH Vũ Trần   
    Số GP ĐĐBĐ :số  277 /GP
    Ngày cấp: 30/03/2006
       
90    Công ty TNHH Xây dựng - Đo đạc     Dịch vụ nhà đất Thành Phú Xuân   
    Số GP ĐĐBĐ :số  280/GP
     Ngày cấp: 06/04/2006
       
91    Công ty TNHH Dịch vụ Đo đạc và Tin học Long Phúc Kiên
    Số GP ĐĐBĐ :số  218/GP
     Ngày cấp: 19/10/2011
       
92    Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Hoàng Anh Anh   
    Số GP ĐĐBĐ :số  284/GP
     Ngày cấp: 10/05/2006
       
93    Công ty TNHH Đo đạc - Thiết kế Xây dựng  Liên thành   
    Số GP ĐĐBĐ :số  290/GP
     Ngày cấp: 12/06/2006
       
94    Công ty TNHH Địa ốc Vạn Phú Điền   
    Số GP ĐĐBĐ :số  291/GP
     Ngày cấp: 12/06/2006
       
95    Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Tây Bắc Việt   
    Số GP ĐĐBĐ :số  295/GP
         Ngày cấp: 10/07/2006
       
96    Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đo đạc Bản đồ Hải Vân Nam   
    Số GP ĐĐBĐ :số  296/GP
    Ngày cấp: 10/07/2006
       
97    Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Xây dựng Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Tổng Sông Cầu hợp   
    Số GP ĐĐBĐ :số  297/GP
     Ngày cấp: 13/07/2006
       
98    Công ty CP Tư vấn Đo đạc Xây dựng Phúc Bình Linh   
    Số GP ĐĐBĐ :số  310/GP
     Ngày cấp: 07/09/2006
       
99    Công ty TNHH Dịch vụ TM Đo đạc    Số Tạ Phú
    GP ĐĐBĐ :số  315/GP
     Ngày cấp: 09/10/2006
       
100    Xí nghiệp Thiết kế Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn   
    Số GP ĐĐBĐ :số  317/GP
     Ngày cấp: 10/10/2006
       
101    Công ty CP Xây dựng và Môi giới nhà đất Vinh Hưng(Trà Vinh)   
    Số GP ĐĐBĐ :số  195/GP
     Ngày cấp: 04/05/2005
       
102    Xí nghiệp Thiết kế Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn   
    Số GP ĐĐBĐ :số  317/GP
     Ngày cấp: 10/10/2006
       
103    Công ty  TNHH Hoàng Lê Gia   
    Số GP ĐĐBĐ :số  331/GP
     Ngày cấp: 18/12/2006
       
104    Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Vạn Phú Thịnh   
    Số GP ĐĐBĐ :số  332/GP
     Ngày cấp: 14/12/2006
       
105    Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Vũ       
    Số GP ĐĐBĐ : số  334/GP   
Ngày cấp: 28/12/2006
       
106    Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn  Xây dựng Yên Định
    Số GP ĐĐBĐ :số  337/GP
     Ngày cấp: 11/01/2007
       
107    Công ty TNHH Đo đạc  Xây dựng Thương mại Đồng Xuân
    Số GP ĐĐBĐ :số  341/GP
     Ngày cấp: 29/01/2007
       
108    Công ty TNHH Thiết kế  Xây dựng Đo đạc Lâm Điền Phát   
    Số GP ĐĐBĐ :số  342/GP
    Ngày cấp: 29/01/2007
       
109    Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn  Xây dựng Hoàng Long
    Số GP ĐĐBĐ :số  343/GP
     Ngày cấp: 29/01/2007
       
110    Công ty TNHH một thành viên Địa chính Bình Nguyên(Gia Lai)   
    Số GP ĐĐBĐ :số  346/GP
     Ngày cấp: 12/02/2006
       
111    Công ty TNHH Địa ốc Lộc An   
    Số GP ĐĐBĐ :360/GP
     Ngày cấp: 07/05/2007
       
112    Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế Xây dựng Trí Đạt   
    Số GP ĐĐBĐ :362/GP
    Ngày cấp: 08/05/2007
       
113    Công ty Cổ phần dầu tư và Phát triển    công nghệ Trắc địa Bình An
    Số GP ĐĐBĐ :số  364/GP
     Ngày cấp: 25/05/2007
       
114    Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3   
    Số GP ĐĐBĐ :số  366/GP
     Ngày cấp: 12/06/2007
       
115    Công ty TNHH Tư vấn  Địa ốc Phong Phú   
    Số GP ĐĐBĐ :368/GP
    Ngày cấp: 13/06/2007
       
116    Công ty TNHH Thịnh Phát An Khang   
    Số GP ĐĐBĐ :369/GP
     Ngày cấp: 13/06/2007
       
117    Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đo đạc An Phú Thịnh   
    Số GP ĐĐBĐ :374/GP
     Ngày cấp: 06/07/2007
       
118    Trung tâm Địa Tin Học (Đại học Quốc gia TPHCM)   
    Số GP ĐĐBĐ :378/GP
     Ngày cấp: 13/07/2007
       
119    Công ty TNHH  Đo đạc San lấp mặt bằng Đất Thép   
    Số GP ĐĐBĐ :384/GP
     Ngày cấp: 02/08/2007
       
120    Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khương Gia Thịnh
    Số GP ĐĐBĐ :385/GP
     Ngày cấp: 09/08/2007
       
121    Công ty TNHH Đo đạc và Xây dựng    Hưng Nhân
    Số GP ĐĐBĐ :391/GP
     Ngày cấp: 05/09/2007
       
122    Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Trung Đông   
    Số GP ĐĐBĐ :392/GP
     Ngày cấp: 24/09/2007
       
123    Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thương mại Đo đạc và Bản đồ Phú Gia Thịnh   
    Số GP ĐĐBĐ :395/GP
     Ngày cấp: 05/10/2007
       
124    Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Trí   
    Số GP ĐĐBĐ :398/GP
     Ngày cấp: 17/10/2007
       
125    Công ty TNHH Hải Hồng   
    Số GP ĐĐBĐ :401/GP
     Ngày cấp: 17/10/2007
       
126    Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Đo đạc Bản đồ Trung Nguyên   
    Số GP ĐĐBĐ :406/GP
     Ngày cấp: 15/11/2007
       
127    Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Thương mại Minh Phụng   
    Số GP ĐĐBĐ :412/GP
     Ngày cấp: 07/12/2007
       
128    Công ty Cổ phần Trình Gia   
    Số GP ĐĐBĐ :413/GP
     Ngày cấp: 07/12/2007
       
129    Công ty TNHH  Thương mại & Xây dựng Đất Trẻ   
    Số GP ĐĐBĐ :416/GP
     Ngày cấp: 17/10/2007
       
130    Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Hoàng Đạt   
    Số GP ĐĐBĐ :422/GP
     Ngày cấp: 29/01/2008
       
131    Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Đo đạc Bản đồ Đại An   
    Số GP ĐĐBĐ :424/GP
     Ngày cấp: 21/02/2008
       
132    Công ty CP Xây dựng Kiến Đức   
    Số GP ĐĐBĐ :425/GP
     Ngày cấp: 20/02/2008
       
133    Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Duy Điền       
    Số GP ĐĐBĐ :426/GP
     Ngày cấp: 21/02/2008
       
134    Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Dịch vụ Bình Tân   
    Số GP ĐĐBĐ :427/GP
     Ngày cấp: 21/02/2008
       
135    Công ty TNHH Thiên Cát   
    Số GP ĐĐBĐ :430/GP
     Ngày cấp: 03/03/2008
       
136    Công ty TNHH  Thương mại  Xây dựng Đo đạc Đăng Quang   
    Số GP ĐĐBĐ :436/GP
     Ngày cấp: 20/03/2008
       
137    Công ty TNHH Đo vẽ Bản đồ     Xây dựng Thương mại Lê Anh
    Số GP ĐĐBĐ :439/GP
     Ngày cấp: 07/04/2008
       
138    Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Mười Ba Tháng Mười   
    Số GP ĐĐBĐ :440/GP
     Ngày cấp: 07/04/2008
       
139    Công ty TNHH Đo Đạc Bản đồ và Thiết kế Phương Uyên   
    Số GP ĐĐBĐ :443/GP
     Ngày cấp: 14/04/2008
       
140    Công ty CP Đo đạc Xây dựng Minh Quân   
    Số GP ĐĐBĐ :446/GP
     Ngày cấp: 21/04/2008
       
141    Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Thảo Việt   
    Số GP ĐĐBĐ :447/GP
     Ngày cấp: 28/04/2008
       
142    Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng    Số GP ĐĐBĐ :
    An Phú Gia:448/GP
     Ngày cấp: 28/04/2008
       
143    Công ty TNHH Một thành viên Đo đạc Bản đồ Tài Tài Lộc       
    Số GP ĐĐBĐ :449/GP
     Ngày cấp: 28/04/2008
       
144    Công ty TNHH Lạc An Gia   
    Số GP ĐĐBĐ :453/GP
     Ngày cấp: 09/05/2008
       
145    Công ty TNHH Nhựt Thành Tân   
    Số GP ĐĐBĐ :461/GP
     Ngày cấp: 26/05/2008
       
146    Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Thịnh   
    Số GP ĐĐBĐ :462/GP
     Ngày cấp: 26/05/2008
       
147    Công ty CP Tư vấn Xây dựng     Đo đạc Đại Hưng
    Số GP ĐĐBĐ :464/GP
     Ngày cấp: 03/06/2008
       
148    Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Hải Phố   
    Số GP ĐĐBĐ :465/GP
     Ngày cấp: 03/06/2008
       
149    Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đo đạc Xây dựng Kiên Ý    Số
    GP ĐĐBĐ :467/GP
     Ngày cấp: 06/06/2008
       
150    Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Năng Thành   
    Số GP ĐĐBĐ :483/GP
     Ngày cấp: 29/07/2008
       
151    Công ty TNHH Đo đạc Địa Tĩnh   
    Số GP ĐĐBĐ :484/GP
     Ngày cấp: 31/07/2008
       
152    Công ty CP Công nghệ Đo đạc Bản đồ Hoàng Việt   
    Số GP ĐĐBĐ :493/GP
     Ngày cấp: 28/08/2008
       
153    Công ty TNHH Đo đạc - Tư vấn Xây dựng Bến Thành   
    Số GP ĐĐBĐ :498/GP
    Ngày cấp: 24/09/2008
       
154    Công ty CP Đo đạc Xây dựng Thương mại Dịch vụ  Đô Thành       
    Số GP ĐĐBĐ :500/GP
     Ngày cấp: 09/10/2008
       
155    Công ty TNHH Trung Gia
    Số GP ĐĐBĐ :501/GP
    Ngày cấp: 09/10/2008
       
156    Trung tâm Tư vấn và Phát triển Công nghệ Đo đạc và Bản đồ (Chi cục Bản đồ phía nam)   
    Số GP ĐĐBĐ :502/GP
     Ngày cấp: 09/10/2008
       
157    Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế Xây dựng   
    Số GP ĐĐBĐ :Phú Thiện    503/GP
     Ngày cấp: 14/10/2008
       
158    Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đo đạc Đất Mới   
    Số GP ĐĐBĐ :505/GP
     Ngày cấp: 24/10/2008
       
159    Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng(Công ty TNHH Nhựt Thành Tân)   
    Số GP ĐĐBĐ: 508/GP
     Ngày cấp: 24/10/2008
       
160    Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Lam Hồng   
    Số GP ĐĐBĐ :510/GP
     Ngày cấp: 06/11/2008
       
161    Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc Kiến Anh   
    Số GP ĐĐBĐ :518/GP
     Ngày cấp: 26/11/2008
       
162    Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế Thương mại Xây dựng Đức Thành   
    Số GP ĐĐBĐ :526/GP
     Ngày cấp: 09/12/2008
       
163    Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt   
    Số GP ĐĐBĐ :531/GP
     Ngày cấp: 18/12/2008
       
164    Công ty CP Đo đạc Bản đồ và Dịch vụ Bất động sản Hoàng Anh   
    Số GP ĐĐBĐ :532/GP
     Ngày cấp: 18/12/2008
       
165    Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Bình An   
    Số GP ĐĐBĐ :549/GP
     Ngày cấp: 19/01/2009
       
166    Công ty TNHH Đo đạc Vạn Phú Hưng   
    Số GP ĐĐBĐ :551/GP
     Ngày cấp: 21/01/2009
       
167    Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Hoàng Gia
    Số GP ĐĐBĐ :579/GP
    Ngày cấp: 22/04/2009
       
168    Công ty TNHH Một thành viên Hiếu Chung
    Số GP ĐĐBĐ :602/GP
    Ngày cấp: 01/06/2009
       
169    Công ty Thiết kế - Xây dựng - Thương Mại    Thiên Thành
    Số GP ĐĐBĐ :616/GP
    Ngày cấp: 19/06/2009
       
170    Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Trường Phát   
    Số GP ĐĐBĐ :630/GP
    Ngày cấp: 09/07/2009
       
171    Công ty TNHH Tư Vấn - Thiết kế Đặng Gia Phú
    Số GP ĐĐBĐ :634/GP
    Ngày cấp: 14/07/2009
       
172    Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Duy Anh    Số GP ĐĐBĐ :637/GP
    Ngày cấp: 08/09/2009
       
173    Công ty Cổ phần Đo đạc Xây dựng và Thiết bị Phúc Gia   
    Số GP ĐĐBĐ :648GP
    Ngày cấp: 07/08/2009
       
174    Công ty TNHH Địa Tin học   
    Số GP ĐĐBĐ :674/GP
    Ngày cấp: 25/09/2009
       
175    Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đo đạc Xây dựng Quang Huy   
    Số GP ĐĐBĐ :683/GP
    Ngày cấp: 09/10/2009
       
176    Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Đo đạc Cẩm Tú   
    Số GP ĐĐBĐ :689/GP
    Ngày cấp: 04/11/2009
       
177    Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Hưng Gia Thịnh    
    Số GP ĐĐBĐ :706/GP
    Ngày cấp: 03/12/2009
       
178    Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Lạc Tân    Số GP ĐĐBĐ :585/GP
    Ngày cấp: 28/04/2009
       
179    Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản    Số GP ĐĐBĐ :
        703/GP
        Ngày cấp: 28/04/2009
       
180    Công ty Cổ phần Niên Giám Thương Hiệu   
    Số GP ĐĐBĐ :717/GP
    Ngày cấp: 30/12/2009
       
171    Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Đo đạc Khánh An   
    Số GP ĐĐBĐ :713/GP
    Ngày cấp: 28/12/2009
       
172    Công ty Cổ phầnTư vấn Dịch vụ Đo đạc Đại An   
    Số GP ĐĐBĐ :716/GP
    Ngày cấp: 30/12/2009
       
183    Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Kinh Doanh Bất động sản Đô Thành Sài Gòn
       
Số GP ĐĐBĐ : 721/GP   
Ngày cấp: 06/01/2010
       
184    Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế     Số GP ĐĐBĐ :
    Xây dựng Đo đạc Mạnh Cường    724/GP
    Ngày cấp: 19/01/2010
       
185    Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Minh Cát   
    Số GP ĐĐBĐ :726/GP
    Ngày cấp: 25/01/2010
       
186    Công ty Cổ phần Đo đạc Xây dựng   
    Số GP ĐĐBĐ :Thương Mại Dịch vụ Đại Việt An    739/GP
    Ngày cấp: 17/03/2010
       
187    Công tyTNHH Đo đạc Thiết kế Xây dựng Phúc Đức Nghĩa   
    Số GP ĐĐBĐ :744/GP
    Ngày cấp: 29/03/2010
       
188    Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Vy
    Số GP ĐĐBĐ :746/GP
    Ngày cấp: 29/03/2010
       
189    Công ty TNHH Thương Mại-Dịch vụ Địa lý Kỹ thuật Giải Pháp
Số GP ĐĐBĐ :    759/GP
    Ngày cấp: 14/05/2010
       
190    Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Thương Mại Hoa Tấn   
    Số GP ĐĐBĐ :765/GP
    Ngày cấp: 07/06/2010
       
191    Công ty Cổ phần Đo đạc Xây dựng Đông Trung   
    Số GP ĐĐBĐ :766/GP
    Ngày cấp: 07/06/2010
       
192    Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đo đạc Thành Phát    Số GP ĐĐBĐ :762/GP
    Ngày cấp: 18/05/2010
       
193    Công ty TNHH Tư vấn Đo đạc Bản đồ Địa Việt   
    Số GP ĐĐBĐ :800/GP
    Ngày cấp: 12/08/2010
       
194    Công ty Cổ phần Tư vấn Đo đạc Cửu Long   
    Số GP ĐĐBĐ :801/GP
    Ngày cấp: 12/08/2010
       
195    Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Sài Gòn
    Số GP ĐĐBĐ :802/GP
    Ngày cấp: 12/08/2010
       
196    Công ty TNHH Tư vấn-Đo đạc Sơn Hà   
    Số GP ĐĐBĐ :798/GP
    Ngày cấp: 06/08/2010
       
197    Công ty TNHH Đo đạc-Thiết kế-Xây dựng-Dịch vụ Bất động sản Hoàng Long    Số GP ĐĐBĐ :826/GP
    Ngày cấp:12/10/2010
       
198    Công ty TNHH Một thành viên Đo đạc Bản đồ Thiết kế Xây dựng Hoàng Minh    Số GP ĐĐBĐ :835/GP
    Ngày cấp:22/10/2010
       
199    Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ An Phú Bình   
    Số GP ĐĐBĐ :825/GP
    Ngày cấp:12/10/2010
       
200    Công ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường Hải Sơn   
    Số GP ĐĐBĐ :831/GP
    Ngày cấp:19/10/2010
   
201    Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành   
    Số GP ĐĐBĐ :837/GP
    Ngày cấp:22/10/2010
       
202    Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Đo đạc Xây dựng Hải Dương   
    Số GP ĐĐBĐ :836/GP
    Ngày cấp:22/10/2010
       
203    Công ty Cổ phần Dịch vụ Đo đạc Đô thị   
    Số GP ĐĐBĐ :840/GP
    Ngày cấp:01/11/2010
       
204    Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế ADEC   
    Số GP ĐĐBĐ :863/GP
    Ngày cấp:10/01/2011
       
205    Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế Xây dựng Thành Phát   
    Số GP ĐĐBĐ :864/GP
    Ngày cấp:10/01/2011
       
206    Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc An Phú   
    Số GP ĐĐBĐ :865/GP
    Ngày cấp:10/01/2011
       
207     Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thuận Việt       
    Số GP ĐĐBĐ :858/GP
    Ngày cấp: 27/12/2010
       
208     Công ty TNHH Dịch vụ Đo đạc Điền Tân   
    Số GP ĐĐBĐ :11/GP
    Ngày cấp: 28/01/2011
       
209    Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ và Kiến trúc    Xây dựng Nam Việt
    Số GP ĐĐBĐ :497/GP
    Ngày cấp: 24/09/2008
       
210    Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ    Địa ốc Lạc Quần
    Số GP ĐĐBĐ :05/GP
    Ngày cấp: 28/01/2011
       
211    Công ty Cổ phần Đo đạc và Xây dựng Việt Quốc   
    Số GP ĐĐBĐ :36/GP
    Ngày cấp: 16/03/2011
       
212    Công ty Cổ phần Tư vấn Đo đạc Bản đồ Đất Việt   
    Số GP ĐĐBĐ :834/GP
    Ngày cấp: 21/10/2010
       
213    Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đo đạc Bản đồ Lê Nguyễn   
    Số GP ĐĐBĐ :39/GP
    Ngày cấp: 24/03/2011
       
214    Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Hóc Môn
    Số GP ĐĐBĐ :55/GP
    Ngày cấp: 06/04/2011
       
215    Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Tư vấn Giám sát Sài Gòn   
    Số GP ĐĐBĐ :99/GP
    Ngày cấp: 08/06/2011
       
216    Công ty Cổ phần Đo đạc Dịch vụ An Bình Châu   
    Số GP ĐĐBĐ :72/GP
    Ngày cấp: 11/05/2011
       
217    Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất quận 11   
    Số GP ĐĐBĐ :98/GP
    Ngày cấp: 08/06/2011
       
218    Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ   
    Số GP ĐĐBĐ :513/GP
    Ngày cấp: 10/11/2008
       
219    Văn phòng Đăng ký    Quyền sử dụng đất quận Tân Phú
    Số GP ĐĐBĐ :121/GP
    Ngày cấp: 05/07/2011
       
220    Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đo đạc Cát Tường   
    Số GP ĐĐBĐ :172/GP
    Ngày cấp: 12/08/2011
       
221    Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đo đạc và Bản đồ Tấn Phát
    Số GP ĐĐBĐ :06/GP
    Ngày cấp: 28/01/2011
       
222    Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng dụng Thành Long   
    Số GP ĐĐBĐ :187/GP
    Ngày cấp: 31/08/2011
       
223    Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Thế Giới   
    Số GP ĐĐBĐ :198/GP
    Ngày cấp: 26/09/2011
       
224    Công ty TNHH Đo đạc-Thiết kế và Xây dựng Huy Khánh   
    Số GP ĐĐBĐ :246/GP
    Ngày cấp: 28/11/2011
   
225    Công ty TNHH Xây dựng Đo đạc Phát triển nhà Nam Sài Gòn    :
Số GP ĐĐBĐ    :813/GP
        Ngày cấp: 15/09/2010
       
226    Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh    Địa ốc và Du lịch Tân
    Hải Số GP ĐĐBĐ :237/GP
    Ngày cấp: 04/11/2011
       
227    Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Thành   
    Số GP ĐĐBĐ :230/GP
    Ngày cấp: 04/11/2011
       
228    Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đo đạc Dũng Khang
    Số GP ĐĐBĐ :206/GP
    Ngày cấp: 05/10/2011
       
229    Công ty Cổ phần Đo đạc Xây dựng Hóc Môn   
    Số GP ĐĐBĐ :241/GP
    Ngày cấp: 05/10/2011
       
230    Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất quận Bình Tân   
    Số GP ĐĐBĐ :239/GP
    Ngày cấp: 15/11/2011
       
231    Công ty TNHH Đo đạc-Thiết kế-Xây dựng    Kinh doanh nhà Kiến Tân
    Số GP ĐĐBĐ :192/GP
    Ngày cấp: 14/09/2011
       
232    Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc Xây dựng Hùng Hưng Phát   
    Số GP ĐĐBĐ :265/GP
    Ngày cấp: 22/12/2011
       
233    Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Thương mại An Phú Gia
    Số GP ĐĐBĐ :261/GP
    Ngày cấp: 20/12/2011
       
234    Văn phòng Đăng ký    Quyền sử dụng đất huyện Bình Chánh
    Số GP ĐĐBĐ : 268/GP
    Ngày cấp: 22/12/2011
       
235    Công ty Cổ phần và Dịch vụ Hà Thái
    Số GP ĐĐBĐ :271/GP
    Ngày cấp: 02/01/2012
       
236    Công ty Cổ phần Địa ốc Mạnh Hùng
    Số GP ĐĐBĐ :292/GP
    Ngày cấp: 15/02/2012
       
237    Công ty TNHH MTV Xây dựng và Đo đạc Bản đồ Sài Gòn   
    Số GP ĐĐBĐ :306/GP
    Ngày cấp: 12/03/2012
       
238    Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà Tp. Hồ Chí Minh- Xí nghiệp Thiết kế và Trang trí Nội thất   
    Số GP ĐĐBĐ :262/GP
    Ngày cấp: 20/12/2011
       
239    Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất quận 2   
    Số GP ĐĐBĐ :315/GP
    Ngày cấp: 03/04/2012
       
240    Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đo đạc và Bản đồ Đại Nam   
    Số GP ĐĐBĐ :341/GP
    Ngày cấp: 27/04/2012
       
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NGƯNG HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ        
       
1    Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ     Đo đạc Hoàng Anh Anh
    Số GP ĐĐBĐ :số 012/GP
    Ngày cấp: 04/07/2004
       
2    Công ty TNHH Đo đạc – Xây dựng    Minh Quân
    Số GP ĐĐBĐ :số  260  /GP
    Ngày cấp: 20/12/2005
       
3    C.ty TNHH Xây dựng Minh Hùng   
    Số GP ĐĐBĐ :số 097/GP
    Ngày cấp: 18/10/2004
       
4    Công ty TNHH Trắc Địa Thương mại Quỳnh Nguyên
    Số GP ĐĐBĐ :số 166/GP
    Ngày cấp: 28/01/2005
       
5    Công ty TNHH Tư vấn Địa Việt   
    Số GP ĐĐBĐ :số 172/GP
    Ngày cấp: 03/02/2005
       
6    Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Lộc   
    Số GP ĐĐBĐ :603/GP
    Ngày cấp: 01/06/2009
       
7    Công ty TNHH Xây dựng Liên Thành   
    Số GP ĐĐBĐ :số 115/GP
    Ngày cấp: 04/11/2004
       
8    C.ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Đo đạc    Mạnh Hùng
    Số GP ĐĐBĐ :số 107/GP
    Ngày cấp: 02/11/2004
       
    

Nguồn tin: Theo KH&HTQT tổng hợp