Tin tức

Ngành Tài nguyên môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2014 30/07/2014

0
Ngày 7/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2014. Thủ tướngThủ tướng nhấn mạnh, ngành Tài nguyên môi trường (TNMT) cần đặc biệt quan tâm đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực TNMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TNMT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm; nâng cao năng lực xây dựng quy hoạch, kế hoạch; phát huy tối đa nguồn lực TNMT để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo hướng phát triển bền vững.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong kết quả phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước có sự đóng góp trực tiếp và rất lớn của ngành TNMT.
         


               Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo
 
Trong năm 2013, ngành TNMT đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực TNMT tiếp tục được hoàn thiện. Ngành đã tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý khá đồng bộ cho công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được chỉ đạo triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Công tác quản lý Nhà nước về TNMT đã có chuyển biến rõ nét; hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo yêu cầu của Quốc hội; kịp thời tham mưu cho Đảng, Chính phủ trong xử lý những vấn đề mang tính chiến lược về biến đổi khí hậu; đề xuất chính sách, giải pháp trong giải quyết các vấn đề nóng trong hợp tác sông Mekong; làm tốt công tác viễn thám và giám sát nguồn nước xuyên biên giới.

Ngành đã tích cực triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc chấn chỉnh cấp phép tài nguyên khoáng sản; bảo vệ, chia sẻ nguồn nước liên quốc gia; tài nguyên nước, khoáng sản được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo hướng bền vững; chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai được nâng cao; vấn đề biến đổi khí hậu đã được quan tâm từ nhận thức đến hành động. Ngành cũng đã tích cực triển khai các hoạt động phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo.

Thủ tướng nêu rõ năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị phải cùng nhau chung sức, chung lòng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2014, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2011-2015.
Ngành TNMT cần tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước, trước tiên là về quản lý đất đai, cần tuyên truyền một cách sâu rộng những điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi), tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý đất đai hiện nay; đưa nguồn lực đất đai phục vụ thiết thực, hiệu quả cho xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng lưu ý, cần chú trọng tới công tác khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, tham mưu, chỉ đạo kịp thời hoạt động phòng, chống, giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Về quản lý tài nguyên nước, phải sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên này, quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa và cả trong mùa cạn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy trình vận hành; kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đạt được mục tiêu cắt giảm lũ vào mùa mưa, góp phần cung cấp nước cho sinh hoạt và cho sản xuất của người dân.

Cần tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo pháp luật, quy hoạch, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái...

Một nhiệm vụ lớn nữa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý là quan tâm công tác bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng tăng cường quản lý nguồn nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông, khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời cần thực hiện tốt công tác quản lý tổng hợp thống nhất biển và hải đảo…

Nhân dịp năm mới 2014, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng ngành TN&MT sẽ phát triển không ngừng, hoàn thành nhiệm vụ năm 2014, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.
 
  

     Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang báo cáo trước Hội nghị

 
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã tặng Cờ thi đua cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc. Trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, Bộ trưởng tặng 22 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai và Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn